Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 38/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 7 listopada 2012 roku zostały zawarte przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM umowy ze spółką Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel Sp. z o. o. z siedzibą w Jelonku (Zamawiający) na łączną wartość 11.209.163,35 zł netto.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca), przedmiotem której jest kompleksowe wykonanie robót teletechnicznych i AKPiA w ramach inwestycji p.n. Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został do dnia 02.08.2015 r.

Za wykonanie robót będących przedmiotem umowy Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel Sp. z o. o. z siedzibą w Jelonku zapłaci spółce Atrem S.A. wynagrodzenie wstępne wynoszące netto 7.268.141,68 PLN (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 68/100). Wynagrodzenie ma charakter ilościowo - ryczałtowy. Ostateczne ustalenie wartości wynagrodzenia nastąpi na podstawie iloczynu obmiaru jednostkowego wykonanych robót i cen jednostkowych.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesiącach od daty wydania przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia dla danego Odcinka Robót.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony przewidują możliwość nałożenia niżej wymienionych kar umownych:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu frontów robót w stosunku do terminów określonych szczegółowo w Harmonogramie robót w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia,

b) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego - 10 % wartości brutto wynagrodzenia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy - 10% wartości brutto wynagrodzenia,

b) za każdy dzień opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie robót w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia,

c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Umowa została zawarta pod 2 niezależnymi warunkami rozwiązującymi (ziszczenie się chociażby jednego z warunków skutkuje rozwiązaniem Umowy):

- niedokonania przez Zamawiającego faktycznego przejęcia do realizacji pozostałego do wykonania zakresu robót Partnera Konsorcjum tj. Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że okoliczność dokonania albo niedokonania przejęcia do realizacji pozostałego do wykonania zakresu robót Partnera Konsorcjum tj. Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej musi zostać potwierdzona odpowiednim pismem Inwestora- Aquanet S.A. lub Zamawiającego,

- niedokonania przez Wykonawcę zakończenia stosunku prawnego ze spółką HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej wynikającego z umowy z dnia 29 marca 2010 roku, przedmiotem której jest kompleksowe wykonanie robót teletechnicznych i AKPiA w ramach inwestycji p.n. Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II, w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że zakończenie stosunku prawnego może nastąpić w każdy dozwolony prawem sposób (odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie za porozumieniem stron, wygaśnięcie).

Umowy zawarte ze spółką Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel Sp. z o. o. z siedzibą w Jelonku spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Hydrobudowa Polska SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »