Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 42

Raport bieżący nr 42/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż Emitent w dniu 28 listopada 2012 roku powziął informację, że w okresie od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 23 listopada 2012 roku, zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną wartość 5.799.471,81 zł netto (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 81/100).

Reklama

Umową o największej wartości jest doręczona do siedziby Emitenta w dniu 28 listopada 2012 roku umowa zawarta w trybie obiegowym pomiędzy spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) ze spółką Atrem S.A. (Wykonawca) datowana na dzień 23 listopada 2012 roku. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pn. "Modyfikacja istniejących funkcjonalności systemu Paszportyzacji".

Strony uzgodniły, że przedmiot umowy zrealizowany zostanie do dnia 13 grudnia 2013 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.445.000,00 zł netto (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Strony zawarły w umowie następujące postanowienia dotyczące kar umownych:

1) z tytułu zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z etapów w terminach wskazanych w umowie, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego za każdy dzień zwłoki,

2) z tytułu opóźnienia w zakresie czasu reakcji w okresie gwarancji, w przypadku:

a) Awarii krytycznej - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia od upływu zakreślonego w umowie czasu reakcji,

b) Awarii niekrytycznej - w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia od upływu zakreślonego w umowie czasu reakcji,

3) z tytułu opóźnienia w zakresie czasu naprawy w okresie gwarancji, w przypadku:

a) Awarii krytycznej - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, od upływu zakreślonego w umowie czasu naprawy,

b) Awarii niekrytycznej - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, od upływu zakreślonego w umowie czasu naprawy,

4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto,

5) za każde naruszenie przez Wykonawcę, któregokolwiek z postanowień o zachowaniu poufności w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto,

6) w przypadku, gdy wobec któregokolwiek z elementów Przedmiotu Umowy zostanie ujawniona wada prawna, potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądowym, w wysokości: 30 % kwoty wynagrodzenia brutto,

7) w przypadku braku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie zakreślonym w umowie w wysokości: 10 % kwoty wynagrodzenia brutto,

8) w przypadku niezdeponowania kodów źródłowych po dostarczeniu Modyfikacji lub ich aktualizacji w terminie zakreślonym w umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Łączna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy (maksymalny limit kar umownych) nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, w tym z tytułów, o których mowa w pkt 2) i 3) powyżej nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto,

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Emitent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

Umowy zawarte przez spółkę Atrem S.A. ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »