Reklama

VOXEL (VOX): Zawarcie Umowy Znaczącej - raport 7

Raport bieżący nr 7/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu wczorajszym Emitent otrzymał aneks nr 1/2012 z dnia 16 stycznia 2013 roku do umowy nr 07R-1-30307-02-02-2012-2013/12 z dnia 31 lipca 2012 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Warszawie, na mocy którego m.in. została określona kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia - Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie z tytułu realizacji umowy w 2013 roku.

W wyniku zawarcia wskazanego wyżej aneksu łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta tj. kwotę 7.891.772,22 zł według stanu na dzień 30 września 2012 roku, wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie ostatnich 12 miesięcy jest równa kwocie 8.015.546,80 zł (suma ta nie uwzględnia wartości umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, która została opisana w raporcie bieżącym nr 4 / 2013).

Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest umowa z dnia 5 stycznia 2012 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zawarta pomiędzy VOXEL S.A. a Narodowym Funduszem Zdrowia - Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi, która na mocy aneksu zawartego w dniu 2 stycznia 2013 roku otrzymała oznaczenie: nr 051/210650/11/010/13. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez VOXEL S.A. świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) w pracowni PET-TK w Łodzi-Bałutach.

Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów, w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. nr 111, poz. 653 ze zm.) oraz zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484).

Kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi wobec VOXEL S.A. z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia

1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wynosi maksymalnie 4.452.600,00 zł.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie VOXEL S.A. może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej w trybie i na zasadach określonych w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 81, poz. 484). Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Dariusz Pietras - Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Maślanka - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »