ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 16

Raport bieżący nr 16/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. w okresie od dnia 23 lipca 2012 r. do dnia 27 czerwca 2013 r. zawarła, ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, umowy na łączną wartość 22.601.700,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset jeden tysięcy siedemset złotych 00/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 27 czerwca 2013 r. przez spółkę Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Legnicy (Zamawiający) w przedmiocie wykonania zamówienia pn: "Przebudowa stacji 110/20kV BRZEGOWA wraz z budową dowiązań liniowych 110kV”.

Reklama

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Contrast Sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 19.470.000,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wartości Umowy netto, za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym, w wysokości 0,5% wartości Umowy netto, za każdy dzień opóźnienia;

3) w przypadku odstąpienia od Umowy (lub jej wypowiedzenia) z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości Umowy netto;

4) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, dla których w Umowie podane zostały terminy, w wysokości 0,02 % wartości Umowy netto, za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% wartości wynagrodzenia netto z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy, z wyjątkiem odstąpienia w sytuacji wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. na wykonanie zadania pn. "Przebudowa stacji 110/20kV BRZEGOWA wraz z budową dowiązań liniowych 110kV”, Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2013.

Umowy zawarte przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-27Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »