Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 33

Raport bieżący nr 33/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w okresie od dnia 7 sierpnia 2013 roku do dnia 10 września 2013 roku, Emitent zawarł ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną wartość 13.661.100,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100).

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 10 września 2013 roku przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), przedmiotem której jest wykonanie zadania pn: "Rozbudowa Systemowej Stacji Regulacyjno – Pomiarowej Włocławek”.

Realizacja przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem wejścia umowy w życie, tj. dnia 10 września 2013 roku i zakończy nie później niż 30 listopada 2014 roku. Wykonawca zgodnie z harmonogramem realizacji umowy zobowiązuje się do zakończenia realizacji testów FAT – nie później niż do 31 marca 2014 roku, a testów SAT – nie później niż do 31 sierpnia 2014 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączną cenę ryczałtową w wysokości 13.587.000,00 netto (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 0/100).

Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a) zaliczkę w wysokości: 4.076.100,00 zł netto (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT, płatną w terminie 14 dni od wejścia umowy w życie i po przekazaniu Zamawiającemu Gwarancji Zwrotu Zaliczki na kwotę udzielonej zaliczki wraz z podatkiem VAT;

b) zaliczkę w wysokości: 5.434.800,00 zł netto (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT po zakończeniu i odbiorze testów FAT, przeliczników, sterownika pomiarowni, systemu archiwizacji, wizualizacji, raportowania, na podstawie protokołu odbioru FAT i po przekazaniu Zamawiającemu Gwarancji Zwrotu Zaliczki na kwotę udzielonej zaliczki wraz z podatkiem VAT;

c) kwotę: 4.076.100,00 zł netto (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Faktura sprzedaży VAT, o której mowa w pkt. c) powyżej będzie rozliczała dotychczas udzielone zaliczki. Zaliczki zostaną zaliczone na poczet wynagrodzenia w dacie ich zapłaty.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace oraz dostarczone materiały, urządzenia i oprogramowanie na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

1) 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy;

2) 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w zakończeniu testów FAT.

Kara za zwłokę w wykonaniu testów FAT nie zostanie naliczona lub zapłacona kara zostanie zwrócona w przypadku, gdy cały przedmiot umowy został wykonany w terminie.

3) 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia usterek i wad wynikających z wykonanej lub zaniechanej przez Wykonawcę pracy oraz obowiązku gwarancyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie usunięcia usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

4) 10.000,00 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę zatrzymania transportu gazu ponad łączny limit.

Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 30% ceny ryczałtowej brutto umowy.

Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za wszystkie szkody związane z realizacją umowy jest ograniczona do wysokości 120% ceny ryczałtowej brutto umowy.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w umowie nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania dla szkód związanych z wadami prawnymi, w tym w szczególności związanymi z naruszeniem praw autorskich.

Wykonawca zobowiązuje się wnieść w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie umowy Gwarancję należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ryczałtowej umowy brutto, ważną do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu Gwarancję należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej umowy brutto, ważną w okresie obowiązywania gwarancji jakości.

O wyborze oferty Emitenta przez System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Systemowej Stacji Regulacyjno – Pomiarowej Włocławek”, Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2013.

Umowy zawarte przez Emitenta ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-10Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »