Reklama

VOXEL (VOX): zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał aneks z dnia 3 stycznia 2014 roku do umowy nr 051/210650/02/020/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, zawartej przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim, na mocy którego m.in. została określona kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia – Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Łodzi z tytułu realizacji umowy w 2014 roku.

Reklama

W wyniku zawarcia wskazanego wyżej aneksu łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 4 grudnia 2013 roku (tj. od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 81/2013) przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta tj. kwotę 10.094.903,84 zł według stanu na dzień 30 września 2013 roku wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 4 grudnia 2013 roku jest równa kwocie 10.501.477,90 zł.

Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest umowa nr 061/200174/AOS/02/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Krakowie, w brzmieniu zmienionym na mocy aneksu na 1/2014 z dnia 29 listopada 2013 roku, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu została określona kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia – Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Krakowie z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Ponadto zmianie uległ plan rzeczowo-finansowy, który stanowił załącznik nr 1 do umowy nr 061/200147/AOS/02/2011.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w zakresie: rezonansu magnetycznego (MR) oraz tomografii komputerowej (TK) w pracowniach w Wadowicach oraz w Krakowie.

Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413) oraz zgodnie z Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484).

Kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia – Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia

1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wynosi maksymalnie 5.323.147,40 zł.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie Emitent może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej w trybie i na zasadach określonych w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 81, poz. 484). Narodowy Fundusz Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2014 roku. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-13Dariusz Pietras Grzegorz MaślankaWiceprezes Zarządu Członek ZarząduDariusz Pietras Grzegorz Maślanka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »