Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2014 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 28 marca 2014 r. do dnia 18 kwietnia 2014 r. zawarły ze spółką Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych, których łączny limit zaangażowania wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

Reklama

1. Emitent w dniu 28 marca 2014 r. zawarł z ze spółką Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. umowę zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych o maksymalnym limicie zaangażowania ustalonym na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100). Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. na zlecenie Emitenta, gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych, w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania w okresie jego obowiązywania.

Suma gwarancyjna udzielanej gwarancji lub łączna suma gwarancyjna udzielanej gwarancji w przypadku gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub równowartość w złotych polskich takiej sumy gwarancyjnej lub łącznej sumy gwarancyjnej gwarancji udzielanej w innej walucie niż złoty polski ustalona według średniego kursu dla tej waluty obowiązującego w NBP w dniu wystawienia gwarancji, nie przekroczy 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

Na podstawie wyżej wymienionej umowy Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. zobowiązał się do wystawiania na zlecenie Atrem S.A. następujących gwarancji:

1) gwarancji zapłaty wadium,

2) gwarancji należytego wykonania kontraktu,

3) gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek,

4) gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony. W przypadku nie przedłużenia maksymalnego limitu zaangażowania umowa rozwiązuje się z wygaśnięciem wszelkich zobowiązań stron wynikających z umowy.

Maksymalny limit zaangażowania obowiązuje w okresie od dnia 28 marca 2014 r. do dnia 27 września 2014 r.

Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. stanowią:

3 weksle własne in blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

2. Spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. w dniu 18 kwietnia 2014 r. zawarła z ze spółką Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. umowę zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych o maksymalnym limicie zaangażowania ustalonym na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100). Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. na zlecenie spółki zależnej od Emitenta- Contrast Sp. z o. o., gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych, w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania w okresie jego obowiązywania.

Na podstawie wyżej wymienionej umowy Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. zobowiązał się do wystawiania na zlecenie Contrast Sp. z o. o. następujących gwarancji:

1) gwarancji zapłaty wadium,

2) gwarancji należytego wykonania kontraktu,

3) gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek,

4) gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony. W przypadku nie przedłużenia maksymalnego limitu zaangażowania umowa rozwiązuje się z wygaśnięciem wszelkich zobowiązań stron wynikających z umowy.

Maksymalny limit zaangażowania obowiązuje w okresie od dnia 18 kwietnia 2014 r. do dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. stanowią:

3 weksle własne in blanco z wystawienia Spółki zależnej od Emitenta wraz z deklaracją wekslową, poręczone przez Emitenta.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółką Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-18Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »