ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 27

Raport bieżący nr 27/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 11 lipca 2014 roku powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej ATREM w okresie od dnia 26 lipca 2013 roku do dnia 11 lipca 2014 r. zawarły ze spółką ENERGA-OPERATOR S.A. umowy na łączną wartość 10.685.469,17 zł netto (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 17/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 11 lipca 2014 r. przez Emitenta (Wykonawca) ze spółką ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający), przedmiotem której jest wykonanie zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A.

Reklama

Wartość wynagrodzenia umownego Emitenta wynosi netto 9.837.447,78 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 78/100).

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 49 miesięcy od daty dokonania odbioru poszczególnych etapów. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg odrębnie dla każdego z etapów przedmiotu umowy.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, umowa przewiduje następujące kary umowne:

1. w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi w całości lub w części od umowy w sytuacji, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części przekroczy 60 dni, będzie on uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia netto obliczonego od wartości robót niewykonanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

2. w razie rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do nałożenia na Zamawiającego kary umownej w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia netto, obliczonego od wartości robót niewykonanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

3. w przypadku zwłoki w usunięciu usterki/wady wynikającej z gwarancji udzielonej Zamawiającemu na wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy lub usterki/wady wskazanej w protokole odbioru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy obiekt, w którym prace lub usuwanie usterek/wad zostały wykonane ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.

4. w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż zastrzeżone kary umowne, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

O wyborze oferty Emitenta na realizację w/w zamówienia, Zarząd Atrem S.A. informował raportem bieżącym nr 20/2014.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM ze spółką ENERGA-OPERATOR S.A. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-11Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »