Reklama

TORPOL (TOR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 13

Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 31 lipca 2014 roku zawarł z POZBUD T&R S.A. (Podwykonawca) umowę podwykonawczą nr PPa 03/B104/2014 dla realizacji części prac budowlano-montażowych (Umowa) wchodzących w zakres zamówienia publicznego udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) pod nazwą: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) w ramach Projektu: POIiŚ 7.1 – 22.1 (Kontrakt). O zawarciu umowy z Inwestorem na realizację prac w ramach ww. projektu Spółka informowała w punkcie 9.9.4 Prospektu Emisyjnego TORPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2014 r. (str. 180-181).

Reklama

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem technicznym, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanymi przez Emitenta.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie 108,2 mln zł netto tj. 133,1 mln brutto.

Termin realizacji robót został ustalony na dzień 20 września 2015 roku (tj. 33 miesiące od daty rozpoczęcia Kontraktu).

Podwykonawca udziela Emitentowi rękojmi za wady na roboty będące przedmiotem Umowy na okres 60 miesięcy od daty odbioru robót przez Inwestora z zastrzeżeniem, że Podwykonawca udzieli rękojmi na dostarczone urządzenia i materiały na okres dłuższy, o ile taką rękojmię udzielają producenci tych urządzeń i materiałów.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi Emitent obciąży Podwykonawcę z tytułu opóźnienia w realizacji prac w stosunku do harmonogramu, przekroczenia wyznaczonego terminu na usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi oraz odstąpienia od Umowy przez Emitenta lub Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy przy czym limit kar umownych z ww. tytułów wynosi 30% Wynagrodzenia brutto. W Umowie zawarto również standardowe dla tego rodzaju umów postanowienia dotyczące możliwości obciążenia Podwykonawcy karami w kwocie jaką Emitent zostanie obciążony przez Inwestora z winy Podwykonawcy. Jednocześnie Emitent zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę Umowy Emitent poniósł szkodę przenoszącą wartość naliczonych kar umownych.

Ponadto ustalono, że w stosunkach między sobą strony wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści, za wyjątkiem sytuacji gdy roszczenie to przysługiwać będzie Inwestorowi względem Emitenta, a Emitentowi przysługiwać będzie z tego tytułu roszczenie regresowe wobec Podwykonawcy. Jednocześnie na mocy Umowy obowiązki i odpowiedzialność Emitenta wynikające z Kontraktu w zakresie przedmiotu Umowy bezpośrednio obciążają Podwykonawcę.

Emitent będzie uprawniony do odstąpienia w całości lub części od Umowy w standardowych dla tego rodzaju umów przypadkach a więc m.in. w przypadku rozwiązania Kontraktu z jakichkolwiek przyczyn (np. wskutek odstąpienia którejkolwiek ze stron Kontraktu), w przypadku opóźnień w realizacji zobowiązań umownych Podwykonawcy wynikających z harmonogramu o wskazany w Umowie okres, w razie realizacji robót przez Podwykonawcę niezgodnie z warunkami Umowy i ustaleniami stron.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Kryterium będące podstawą uznania Umowy za znaczącą stanowi wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie ostatnich czterech kwartałów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-31Krzysztof MilerWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ProdukcjiKrzysztof Miler
2014-07-31Tomasz KrupińskiProkurent, Dyrektor ds. Przygotowania ProdukcjiTomasz Krupiński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »