Reklama

VOXEL (VOX): zawarcie umowy znaczącej - raport 23

Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym Emitent otrzymał informację o zawarciu przez jednostkę zależną od Emitenta umowy z jednostką zależną od Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi. W wyniku zawarcia wskazanej umowy łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Magellan S.A. i jednostkami zależnymi od Magellan S.A., o których Emitent powziął wiadomość, wyniosła 10 571 941,48 zł, przekraczając tym samym 10% kapitałów własnych Emitenta, tj. kwotę 10 070 150,59 zł według stanu na dzień 31 marca 2014 roku, wynikającego z ostatniego raportu kwartalnego opublikowanego przed dniem zawarcia wskazanej umowy (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Reklama

Spośród zawartych umów, umową o największej wartości jest umowa o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń, zawarta pomiędzy Emitentem a Magellan S.A. dnia 2 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest udzielenie przez Magellan S.A. na rzecz Emitenta poręczenia za istniejące i niewymagalne oraz przyszłe zobowiązania podmiotów leczniczych określonych w umowie (dalej: "Zakłady”).

Poręczenie obejmuje wyłącznie zobowiązania z należności głównych Zakładów, powstałe z tytułu dostaw i usług, do kwoty 6 000 000, 00 zł, o ile strony nie postanowią inaczej. W umowie została określona wartość limitu maksymalnego przypadająca na poszczególny Zakład, z tym że suma zrealizowanych poszczególnych limitów poręczeń nie może przekroczyć łącznie kwoty limitu określonego w zdaniu poprzedzającym. Limit maksymalny ma charakter odnawialny tj. spłata przez Zakład całości lub części zobowiązania objętego poręczeniem skutkować będzie odnowieniem wartości limitu dla danej jednostki do wysokości dokonanej zapłaty. W przypadku niespłacenia zobowiązania przez Zakład Emitent jest uprawniony wezwać Magellan S.A. do spłaty poręczonego zobowiązania, przy czym wartość kwoty do której zapłacenia zostanie wezwany Magellan S.A. nie może przekroczyć w żadnym okresie obowiązywania umowy ¼ wartości wskazanego wyżej limitu. W zakresie spłaconego zobowiązania Magellan S.A. staje się wierzycielem Zakładu z prawem do naliczania dalszych odsetek za opóźnienie. Brak wezwania do spłaty poręczonego zobowiązania w ustalonym umową terminie zwalnia Magellan S.A. z obowiązku zapłaty zobowiązań.

Emitent wyraził zgodę na prowadzenie przez Magellan S.A. z Zakładem rozmów w sprawie zobowiązań objętych poręczeniem. Emitent zobowiązał się przekazywać Magellan S.A. szereg informacji związanych z realizacją umów z Zakładami, w tym w szczególności zestawienie wszystkich faktur VAT, wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym. Ponadto w przypadku konieczności dochodzenia należności od Zakładów na drodze postępowania sądowego lub postępowania mediacyjnego Emitent na wniosek Magellan S.A. zobowiązał się w ustalonym terminie dostarczyć dokumenty, stwierdzające istnienie wierzytelności, będących przedmiotem poręczenia.

Za poręczenie zobowiązań Zakładu Emitent zobowiązał się zapłacić Magellan S.A. prowizję w wysokości ustalonej jako ułamek wartości ustalonego limitu poręczanych zobowiązań, płatną w terminie liczonym od dnia wystawienia Emitentowi faktury VAT przez Magellan S.A. Prowizja przysługuje Magellan S.A. niezależnie od stopnia wykorzystania przyznanego Emitentowi limitu, a także niezależnie od wypowiedzenia umowy dokonanego przez Emitenta. Dodatkowo za dokonanie przez Magellan S.A. spłaty zobowiązania Emitent zapłaci Magellan S.A. prowizję w wysokości ustalonej jako ułamek wartości poręczanego zobowiązania głównego. Obowiązek zapłaty prowizji powstaje tylko w razie spłaty przez Magellan S.A. poręczonego zobowiązania.

Emitent ponosi odpowiedzialność związaną z dochodzeniem roszczeń przez Magellan S.A. względem Zakładu w szczególności związaną z oddaleniem powództwa Magellan S.A. bądź umorzeniem postępowania przeciwko Zakładowi jeżeli dochodzenie roszczeń stało się niemożliwe w całości bądź w części z przyczyn związanych z nieprawidłową realizacją umowy przez Emitenta, bądź umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Zakładem, jak również wskutek niedostarczenia bądź dostarczenia z uchybieniem terminu dokumentów, stwierdzających istnienie wierzytelności, będących przedmiotem poręczenia. W takim przypadku Emitent zobowiązany jest do zwrotu na żądanie Magellan S.A. kwoty wierzytelności objętej powództwem wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia dokonania płatności przez Magellan S.A. i kosztami procesu.

W przypadku niewykonania przez Emitenta wskazanych w umowie zobowiązań Magellan S.A. jest uprawniony do żądania od Emitenta zapłaty kary umownej w wysokości 20 000,00 zł. Dodatkowo w przypadku niewykonania któregokolwiek ze zobowiązań, wskazanych w umowie Magellan S.A. może powstrzymać się z wykonaniem zobowiązania do spłaty zobowiązania Zakładu, do czasu wykonania zobowiązania przez Emitenta. Ponadto w przypadku niewykonania obowiązku zwrotu kwot przekazanych przez Magellan S.A. w terminie 30 dni , Emitent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Magellan S.A. odsetek za opóźnienie w wysokości wielokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia. Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym Emitent nie może wypowiedzieć umowy w zakresie wierzytelności spłaconych przez Magellan S.A.. Magellan S.A. może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku gdy zaistnieją podstawy do zmiany formy prawnej bądź nastąpi zmiana formy prawnej Zakładu, egzekucja w stosunku do majątku Zakładu okaże się bezskuteczna, będą istniały podstawy do wszczęcia wobec Zakładu bądź zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, Zakład zaprzestanie prowadzenia działalności. Ponadto Magellan S.A. jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy z dniem doręczenia Emitentowi tego oświadczenia w przypadku braku realizacji przez Emitenta obowiązku dostarczenia dokumentów, stwierdzających istnienie wierzytelności, będących przedmiotem poręczenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-06DARIUSZ PIETRASWICEPREZES ZARZĄDUDARIUSZ PIETRAS
2014-08-06GRZEGORZ MAŚLANKACZŁONEK ZARZĄDUGRZEGORZ MAŚLANKA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »