Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 46

Raport bieżący nr 46/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2014 roku spółka Atrem S.A. (Wykonawca) zawarła ze spółką Innowator Elektrotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Zamawiający), umowę generalnego wykonawstwa o wykonanie w formule "zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” budynku Parku naukowo- technologicznego, w ramach zamówienia pn. "Budowa Parku naukowo - technologicznego wraz z dostawą wyposażenia, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.4. "Rozwój otoczenia biznesu”.

Reklama

Wartość wynagrodzenia umownego Emitenta wynosi netto 19.477.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy na następujące okresy:

1) na wykonane roboty (w tym roboty budowlane) oraz wykonanie dokumentacji projektowej – 36 miesięcy;

2) na wszelkie urządzenia i instalacje wykonane lub zamontowane przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wyposażenie - 24 miesiące;

liczonych od dnia bezusterkowego odbioru końcowego Inwestycji.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1) za zwłokę w zakończeniu któregokolwiek z etapów określonych w harmonogramie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego netto za każdy dzień zwłoki. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę terminu końcowego, Zamawiający nie naliczy kar umownych za zwłokę w wykonaniu pośrednich etapów, a w przypadku zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, zostaną one przez Zamawiającego zwrócone.

2) za zwłokę w dotrzymaniu wynikających z Umowy lub wyznaczonych przez Zamawiającego stosownie do Umowy terminów usunięcia wad, w tym stwierdzonych przy odbiorach lub w okresach gwarancyjnych, w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego netto, za każdy dzień po przekroczeniu terminu;

3) za nieprawdziwość jakiegokolwiek oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Umowie lub w związku z jej wykonywaniem 0,5% wynagrodzenia całkowitego netto, za każde nieprawdziwe oświadczenie;

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia całkowitego netto;

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 25 % wynagrodzenia całkowitego netto.

Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy przez Wykonawcę przewyższy zastrzeżoną w Umowie karę umowną, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach ogólnych.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia całkowitego netto.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

Umowa zawarta przez Emitenta ze spółką Innowator Elektrotechniki Sp. z o.o. spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-28Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »