Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 18 lutego 2015 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 30 października 2014 r. do dnia 18 lutego 2015 roku, spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną wartość 8.345.811,80 zł netto (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych 80/100).

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa zawarta przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) w dniu 18 lutego 2015 r. ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), na wykonanie modernizacji systemu zasilania rezerwowego tłoczni gazu Kondratki.

Wartość wynagrodzenia umownego spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. wynosi netto 8.070.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne na następujących warunkach:

1. zaliczkę w wysokości: 2.400.000,00 PLN netto (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT, płatną w terminie 14 dni od wejścia umowy w życie i po przekazaniu Zamawiającemu Gwarancji Zwrotu Zaliczki na kwotę udzielonej zaliczki wraz z podatkiem VAT;

2. zaliczkę w wysokości 3.270.000,00 PLN netto (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT po zakończeniu testów SAT i SIT, płatną na podstawie podpisanego przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego SAT i SIT zespołów agregatów prądotwórczych i po przekazaniu Zamawiającemu Gwarancji Zwrotu Zaliczki na kwotę udzielonej zaliczki wraz z podatkiem VAT;

3. kwotę 2.400.000,00 PLN netto (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego bez wad oraz załączenia oświadczeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o dokonaniu wszelkich płatności na ich rzecz przez Wykonawcę wraz z dowodami dokumentującymi dokonanie zapłaty. Faktura ta będzie rozliczała udzielone zaliczki.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na oprogramowanie pochodzące od osób trzecich Wykonawca udzieli gwarancji jakości zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, umowa przewiduje następujące kary umowne:

1) 10.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w umowie,

2) 10.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

3) 5.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad wynikających z wykonanej lub zaniechanej przez Wykonawcę pracy oraz realizacji obowiązków gwarancyjnych lub nie usunięcia wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

4) 5.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w terminie przedstawienia kopii polis ubezpieczeniowych,

5) 2.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu dokumentacji wymaganej zgodnie z Umową,

6) 10.000,00 PLN za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca/dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową,

7) 1.000.000 PLN z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia ryczałtowego.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub następcze, w tym za utracone korzyści.

Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na podstawie Umowy ze wszystkich tytułów jest ograniczona do 150 % wartości netto wynagrodzenia ryczałtowego.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszej umowie nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za wady prawne jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy na zasadach określonych w Umowie. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania dla szkód związanych z naruszeniem praw autorskich lub własnościowych.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację w/w zamówienia Zarząd Atrem S.A. informował raportem bieżącym nr 3/2015.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. z siedzibą w Warszawie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-02-19Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »