Reklama

VOXEL (VOX): Zawarcie umowy znaczącej - raport 1

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 133 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał dwustronnie podpisany egzemplarz aneksu do umowy nr 121/210924/02/2/2015 z dnia 12 stycznia 2016 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zawartej przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia –Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, na mocy, którego została m.in. określona kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia – Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Katowicach z tytułu realizacji umowy w 2016 roku.

Reklama

W wyniku zawarcia wskazanego wyżej aneksu łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 2 grudnia 2015 roku (tj. od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 31/2015) przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta tj. kwotę 10.296.897,91 zł według stanu na dzień 30 września 2015 roku wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 2 grudnia 2015 roku jest równa kwocie 13.417.849,95 zł.

Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest umowa nr 121/210924/02/2/2016 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieki specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Katowicach w brzmieniu nadanym na mocy aneksu nr 1/02/2/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w zakresie: rezonansu magnetycznego (MR) w pracowniach w Bielsku-Białej, Bytomiu i Zabrzu oraz tomografii komputerowej (TK) w pracowniach w Bytomiu, Katowicach i Gliwicach.

Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów”.

Na dzień sporządzenia raportu kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia – Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku wynosi maksymalnie 4.763.510,95 zł. Kwota zobowiązania zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień:

§ 2 ust. 3 pkt 1 Ogólnych warunków umów w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku w wysokości 14.958,00 zł oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanym dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU” w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku w wysokości 4.986,00 zł.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie Emitent może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. Narodowy Fundusz Zdrowia – Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-20Jacek Liszka Dariusz PietrasPrezes Zarządu Wiceprezes ZarząduJacek Liszka Dariusz Pietras

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »