Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 24

Raport bieżący nr 24/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 8 czerwca 2015 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. w okresie od dnia 28 października 2014 r. do dnia 8 czerwca 2015 r. zawarła ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. umowy na łączną wartość 20.605.700,00 zł netto (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 8 czerwca 2015 r. przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca), tj. konsorcjum w składzie: Contrast Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Legnicy (Zamawiający) w przedmiocie wykonania zamówienia pn: "Budowa "pod klucz” nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV”.

Reklama

O wyborze oferty konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2015.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji przedmiotu umowy, konsorcjum w składzie: Contrast Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 16.877.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Szacowania wartość wynagrodzenia przypadająca na Contrast Sp. z o. o. wynosi 16.672.000,00 zł netto.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % całego wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia od terminu umownego,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % całego wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % całego wynagrodzenia netto,

4) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy, a w szczególności określonych w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym, 0,01 % całego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,

5) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w oddaniu obiektu do ruchu w stosunku do czasu określonego w ustalonym z Zamawiającym harmonogramie wyłączeń – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

Tak określona kara umowna nie wyczerpuje uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia ewentualnego odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód, w tym związanych z roszczeniami osób trzecich (np. kar i odszkodowań jakie Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej),

6) za opóźnienie w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia,

7) za opóźnienie w wykonaniu w terminie obowiązku wniesienia zabezpieczenia - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia,

8) za opóźnienie w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia,

9) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku poufności - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,

10) za nieuzyskanie odbioru technicznego dokonywanego przez uprawnione do tego organy – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde jednokrotne nieuzyskanie odbioru,

11) za spowodowanie awaryjnego wyłączenia sieci elektroenergetycznej Zamawiającego spowodowanego działaniem Wykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie. Tak określona kara umowna nie wyczerpuje uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia ewentualnego odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód, w tym związanych z roszczeniami osób trzecich (np. kar i odszkodowań jakie Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej),

12) za nieprzestrzeganie przepisów BHP (wykazane w protokole z przeprowadzonej kontroli) oraz postanowień obowiązujących instrukcji w TAURON Dystrybucja S.A. – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde zdarzenie,

13) za nieuzyskanie upoważnień nadawanych przez Zamawiającego osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru i eksploatacji – w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Umowy zawarte przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-09Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »