Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 29

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w okresie od dnia 31 lipca 2014 r. do dnia 19 czerwca 2015 roku, Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną wartość 6.055.068,42 zł netto (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 42/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym pomiędzy spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a konsorcjum z udziałem Emitenta (Wykonawca) w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo ALMAK Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum), datowana na dzień 15 czerwca 2015 roku, przedmiotem której jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa regulatora w miejscowości Wykroty na terenie tłoczni Jeleniów".

Reklama

Termin realizacji całości Przedmiotu Umowy został wyznaczony do dnia 10.03.2016 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 2.467.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Szacowany udział wartości wynagrodzenia Atrem S.A. (Lidera Konsorcjum) w wynagrodzeniu Konsorcjum ustalony został na około 55%.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

3) za opóźnienie w przekazaniu każdorazowo raportu miesięcznego przedstawiającego stan zaawansowania prac - w wysokości 300,00 zł brutto;

4) za naruszenie postanowień dotyczących obowiązku zachowania poufności - kara umowna w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

Łączna wysokość kar umownych (maksymalny limit kar umownych) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część należnego Wykonawcy wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia kar umownych należnych Zamawiającemu. Zamawiający może zwrócić zatrzymaną część wynagrodzenia po przedstawieniu przez Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zapłaty kar umownych o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Umowy zawarte przez spółkę Atrem S.A. ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-19Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »