Reklama

VOXEL (VOX): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 133 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał dwustronnie podpisany egzemplarz aneksu do umowy nr 0903080902201603 z dnia 10 lutego 2016 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zawartej przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia –Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie, na mocy, którego została określona ostateczna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta za rok 2015.

Reklama

W wyniku zawarcia wskazanego wyżej aneksu łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 20 stycznia 2016 roku (tj. od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 1/2016) przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta tj. kwotę 10.296.897,91 zł według stanu na dzień 30 września 2015 roku wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 20 stycznia 2016 roku jest równa kwocie 10.677.193,35 zł (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 35/100).

Spośród wskazanych wyżej umów, umową o największej wartości jest umowa nr 051/210650/11/010/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Łodzi, na mocy aneksu do umowy nr 051/210650/11/010/15, datowanym na dzień 8 stycznia 2016 roku (doręczonym Emitentowi w dniu 21 stycznia 2016r).

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie pozytonowa tomografia emisyjna (PET) w pracowni PET-TK w Łodzi.

Emitent obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów, w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, ustalonych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn.zm.) tj. m.in. w Zarządzeniu nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013, poz. 1413 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów”.

Na dzień sporządzenia raportu kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia – Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku wynosi maksymalnie 1.711.800,00 zł (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy osiemset złotych).

Kwota zobowiązania Oddziału zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień: § 2 ust. 3 pkt 1 Ogólnych warunków umów w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku w wysokości 1.800,00 zł oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanym dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU” w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku w wysokości 600,00 zł.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie, Emitent może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej, w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. Narodowy Fundusz Zdrowia jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 maja 2012 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-23Jacek Liszka Marek Pilch - KowalczykPrezes Zarządu ProkurentJacek Liszka Marek - Pilch - Kowalczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »