ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 41

Raport bieżący nr 41/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. w okresie od dnia 15 września 2014 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r. zawarła ze spółką ENEA Operator Sp. z o. o. umowy na łączną wartość 12.278.610,01 zł netto (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 01/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym przez spółkę Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Poznań (Zamawiający), datowana na dzień 12 sierpnia 2015 r., przedmiotem której jest wykonanie zadania pn: "GPZ Pniewy modernizacja rozdzielni WN 110 kV wraz z dobudową pól WN”.

Reklama

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony na 52 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, Contrast Sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 11.710.000,00 zł netto (słownie: jedenaście milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 – miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za:

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę polisy OC, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto;

2) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu roboty budowlanej, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto;

3) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4) przekroczenie terminów czasu reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszoną wadę lub czasu na usuwanie wad w okresie gwarancji, w wysokości sumy odszkodowania z tytułu niespełnienia warunków serwisu równego 2% wynagrodzenia umownego netto oraz kosztów zastępczego usunięcia wady przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na zlecenie Zamawiającego;

5) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 22 % umownego wynagrodzenia netto;

6) każde naruszenie zakazu podzlecania prac przez Wykonawcę pracownikom Zamawiającego bez zgody Zamawiającego lub naruszenie zakazu podzlecania prac przez Wykonawcę pozostałym podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 2 % umownego wynagrodzenia netto.

W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do kwoty dwukrotności wartości umowy.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator Sp. z o. o. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-17Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »