Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 46/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w okresie od dnia 20 czerwca 2015 r. do dnia 16 września 2015 roku, Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną szacunkową wartość 6.206.259,55 zł netto (słownie: sześć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100).

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym pomiędzy spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a konsorcjum z udziałem Emitenta (Wykonawca) w składzie: Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Tesgas S.A. (Lider Konsorcjum), datowana na dzień 10 września 2015 roku, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Modernizacja stacji redukcyjno- pomiarowej Robczysko".

Termin realizacji całości Przedmiotu Umowy został wyznaczony do dnia 30.09.2016r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 1.647.200,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100). Szacowany udział wartości wynagrodzenia Atrem S.A. (Partnera Konsorcjum) w wynagrodzeniu Konsorcjum ustalony został na około 23%.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 5 lat, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

3) za opóźnienie w przekazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie składek ubezpieczeniowych lub polisy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

4) za opóźnienie w przekazaniu projektu harmonogramu rzeczowo- finansowego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

5) za opóźnienie w wykonaniu innych czynności poza wymienionymi w punktach powyżej, a ustalonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo- finansowym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

6) za naruszenie postanowień dotyczących obowiązku zachowania poufności, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;

7) za powierzenie wykonania prac podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;

8) za opóźnienie w przekazaniu podpisanego dokumentu gwarancyjnego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

9) za naruszenie postanowień dotyczących ochrony danych osobowych, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;

10) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie obejmuje wypadki zawinionego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, jak również wypadki przez niego niezawinione, jeżeli Wykonawca nie zgłosił Zamawiającemu pisemnie okoliczności uniemożliwiającej dotrzymanie terminu w ciągu 7 dni od dnia jej wystąpienia.

Łączna wysokość kar umownych (maksymalny limit kar umownych) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

Umowy zawarte przez spółkę Atrem S.A. ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-17Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »