Reklama

VOXEL (VOX): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 31/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 133 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym Emitent otrzymał dwustronnie podpisany egzemplarz aneksu do umowy nr 051/210650/11/010/15 z dnia 19 listopada 2015 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie, zawartej przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi na mocy, którego została m.in. określona kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia –Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Łodzi z tytułu realizacji umowy w 2015 roku.

Reklama

W wyniku zawarcia wskazanego wyżej aneksu łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 15 maja 2015 roku (tj. od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 12/2015) przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta tj. kwotę 10.296.897,91 zł według stanu na dzień 30 września 2015 roku wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 15 maja 2015 roku jest równa kwocie 11.177.460,31 zł.

Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest umowa nr 051/210650/11/010/12 (aktualny nr umowy 051/210650/11/010/15) z dnia 30 maja 2012 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Łodzi w brzmieniu nadanym na mocy aneksu do umowy nr 051/210650/11/010/15 z dnia 19 listopada 2015 roku. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w zakresie: pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w pracowni PET-TK w Łodzi.

Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413 ze zm.) oraz zgodnie z Ogólnymi warunkami umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484).

Na dzień sporządzenia raportu kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia –Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynosi maksymalnie 4.456.600,00 zł.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie Emitent może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej w trybie i na zasadach określonych w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484). Narodowy Fundusz Zdrowia – Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 maja 2012 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-02Jacek Liszka Dariusz PietrasPrezes Zarządu Wiceprezes ZarząduJacek Liszka Dariusz Pietras

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »