Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 33

Raport bieżący nr 33/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 8 sierpnia 2016 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 8 stycznia 2016 r. do dnia 8 sierpnia 2016 r., spółki Grupy Kapitałowej Atrem zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.776.508,18 zł netto (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiem złotych 18/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca) z dnia 18 lipca 2016 r., przedmiotem, której jest przeprowadzenie prac związanych z modernizacją systemu ochrony przeciwkorozyjnej sieci gazowej w/c poprzez zabudowę punktów pomiarowych na terenie działalności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Poznaniu.

Reklama

Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 1 września 2018 r.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 743.850,00 zł netto (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane w ramach Umowy prace na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów:

a. z tytułu opóźnienia w oddaniu danej części Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w harmonogramie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto należnego za daną część przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% tej kwoty;

b. z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego;

c. z tytułu opóźnienia w wykonaniu zobowiązania do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji umowy, co do których to okoliczności Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty powzięcia stosownej informacji - w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego;

d. z tytułu naruszenia zasad dotyczących zobowiązania do zachowania poufności – w wysokości 1.000,00 zł netto za każde naruszenie;

e. w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 20.000,00 zł.

Umowy zawarte przez spółki z Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tych podmiotów w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-08Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »