Reklama

PATENTUS (PAT): Zawarcie umowy znaczącej. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”)

Treść raportu:

Zarząd spółki PATENTUS S.A. ("Spółka”, "Emitent”, "Wykonawca”) informuje, iż w dniu 25.01.2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 17.085-99 ("Umowa”) pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. ("Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach zawarta dnia 11.12.2017 roku

Reklama

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu Rybnik 1100 wraz z kruszarką ścianową typu KS-4 oraz dwóch nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych typu Grot 1100 wraz z kruszarkami typu SCORPION 3000 P ("Przedmiot Umowy”) dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast – Ziemowit ("Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 16 978 151,95 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.04.2018 roku.

- Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 36 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 42 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Odbiorcy końcowego;:

a) Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg – 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki ( dotyczy przenośników ścianowych) – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole;

b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;

c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;

d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

- Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części;

b) w wysokości 0,125% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji niniejszej Umowy do 10 dnia włącznie, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;

c) w wysokości 0,625% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji Umowy, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;

d) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;

e) w wysokości 0,0125% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia;

f) w wysokości 0,125% wartości netto Przedmiotu Umowy w zakresie zadania objętego Umową za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii;

g) w wysokości 0,25% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

- Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy:

a) Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę na mocy porozumienia stron;

b) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku rozwiązania umowy z Odbiorcą Końcowym z jakichkolwiek przyczyn. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 90 dni od dnia rozwiązania umowy z Odbiorcą Końcowym;

c) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienie Zamawiającego lub zdrowie, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy;

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy w przypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy; utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-25JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »