ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 37

Raport bieżący nr 37/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 15 września 2016 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 26 stycznia 2016 r. do dnia 15 września 2016 r., spółki Grupy Kapitałowej Atrem zawarły ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną szacunkową wartość 5.867.659,55 zł netto (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100).

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca) z dnia 14 czerwca 2016 r., przedmiotem, której jest wykonanie zamówienia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych i innych prac oraz czynności na sześciu stacjach redukcyjno- pomiarowych: Wolin, Jarszewko, Strzebielewo, Międzyzdroje, Szczecin Płonia, Stargard Szczeciński, Lipnik".

Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustalony został do 31 grudnia 2016 r.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1.879.000,00 zł netto (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo rękojmi za wady, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3) za opóźnienie w przekazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie składek ubezpieczeniowych lub polisy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

4) za opóźnienie w przekazaniu projektu harmonogramu rzeczowo- finansowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

5) za opóźnienie w wykonaniu innych czynności poza wskazanymi powyżej a ustalonych w Umowie lub w harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

6) za naruszenie postanowień umowy dotyczących poufności w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde z naruszeń;

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

8) za dopuszczenie do wykonania robót budowlanych stanowiących część Przedmiotu Umowy innego podmiotu niż wykonawca lub podwykonawca, na zawarcie umowy z którym Zamawiający wyraził zgodę w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

9) za opóźnienie w przekazaniu podpisanego dokumentu gwarancyjnego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

10) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

Łączna wysokość kar umownych (maksymalny limit kar umownych) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 231.117,00 zł.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wskazanie łącznej wartości kontraktów zawieranych ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-15Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »