Reklama

PATENTUS (PAT): Zawarcie umowy znaczącej - raport 8

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. ("Spółka”, "Emitent”, "Wykonawca”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2019 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z dnia 25 marca 2019 roku("Umowa”), zawarta pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. ("Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych

i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego ("Przedmiot Umowy”) dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Wujek. ("Odbiorcy końcowi”):

Reklama

- zadanie nr 1 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych,

- zadanie nr 2 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych,

- zadanie nr 3 – Dostawa nowych kruszarek podścianowych.

Wartość Umowy wyniesie 50 790 000,00 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:

Termin realizacji dostawy – do 20 tygodni od daty wystawienia zamówienia.

Termin realizacji zamówień od dnia wystawienia zamówienia, w oparciu o harmonogram dostaw:

Zadanie nr 1 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych:

1.Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądany termin realizacji – marzec 2020r.

2. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądany termin realizacji – czerwiec 2019r.

3.Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądany termin realizacji – wrzesień 2019r.

Zadanie nr 2 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych:

1.Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądany termin realizacji – marzec 2020r.

2.Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądany termin realizacji – czerwiec 2019r.

3.Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądany termin realizacji – wrzesień 2019r.

Zadanie nr 3 – Dostawa nowych kruszarek podścianowych:

1.Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądany termin realizacji – marzec 2020r.

2.Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądany termin realizacji – czerwiec 2019r.

3.Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądany termin realizacji – wrzesień 2019r.

Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: min. 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

a)Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesiący od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 6 miesięcy od daty uruchomienia na dole,

b)Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – min.12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;

c)Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;

d)Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesięce licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a)za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto części zadania, którego dotyczy odstąpienie,

b)w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w § 8 do 10 dnia włącznie,

c)w wysokości 1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 8,

d)w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru,

e)w wysokości 0,01% wartości netto części zadania którego dotyczy, za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,

f)w wysokości 0,2% wartości netto części zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.

g)wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od b) do f) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w paragrafie dot. Rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

1.Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.

2.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej

w zwłoce.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku:

1)wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

2)utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

5.Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego

w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

1)ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową.

2)zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane

3)niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, przy czym za:

-niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji umowy w całości lub w części

-nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

6.Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-05JÓŻEF DUDAPREZES ZARZĄDU

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »