SIMPLE (SME): Zawarcie umowy znaczącej na Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Centrum Onkologii w Warszawie - raport 28

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SIMPLE S.A. działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 29 września 2010 roku spółka SIMPLE S.A. zawarła, jako Partner Konsorcjum, umowę znaczącą z Centrum Onkologii w Warszawie -jako Zamawiającym.

Reklama

Konsorcjum w składzie UHC Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz SIMPLE S.A. zobowiązało się do instalacji, wdrożenia oraz serwisu zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie dla dwóch lokalizacji: przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa (Dzielnica Ursynów) oraz przy ul. Wawelskiej 15 (Dzielnica Ochota) obejmującego:

a) szpitalny system informatyczny;

b) system badań obrazowych RIS/PACS;

c) system dla administracji szpitala.

za wynagrodzenie w wysokości netto 4 496 000zł netto, tj. brutto 5 409 820 zł.

Konsorcjum zobowiązało się do zakończenia robót będących przedmiotem umowy, w terminie 14 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

W umowie ustalono następujące istotne kary umowne:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie - w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu Umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w oddaniu danego etapu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie - w wysokości 0,01 % wartości brutto przedmiotu Umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w reakcji serwisowej - w wysokości 0,01 % wartości brutto przedmiotu Umowy, liczone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

d) za opóźnienie w reakcji serwisowej opisanej - w wysokości 0,01 % wartości brutto przedmiotu Umowy, liczone za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia

e) za opóźnienie w usunięciu usterki - w wysokości 0,02 % wartości brutto przedmiotu Umowy, liczone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

f) za opóźnienie w usunięciu błędu krytycznego, - w wysokości 0,02 % wartości brutto przedmiotu Umowy liczone za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

g) w przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, innych niż określone powyżej, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu Umowy

h) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu Umowy,

i) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu Umowy,

j) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, określonego w § 11 Umowy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu Umowy,

k) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 14 ust.4 Umowy (dotyczy warunków wypowiedzenia Licencji) w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu Umowy,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, niniejszej Umowy, nie dotyczy to jednakże sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku naruszenia przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, określonego w Umowie w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu Umowy,

4. Zamawiający może potrącić kwotę naliczonych kar umownych z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

5. Zamawiającemu przysługuje również prawo potrącania kar umownych z miesięcznych rat wynagrodzenia.

6. Roszczenia o zapłatę należnych Zamawiającemu kar umownych mogą być dochodzone z różnych tytułów z zastrzeżeniem, że łączny limit kar umownych nie przekroczy 50% wartości brutto przedmiotu Umowy,

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Bogusław Mitura - Prezes Zarządu
Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »