SIMPLE (SME): Zawarcie umowy znaczącej na Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawę sprzętu dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - raport 29

Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SIMPLE S.A. działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 30 września 2010 roku spółka SIMPLE S.A. zawarła, jako Lider Konsorcjum, umowę znaczącą, o wartości netto 4 774 900,00 zł netto, tj. brutto 5 825 378,00 zł., z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach -jako Zamawiającym.

Reklama

Konsorcjum w składzie SIMPLE S.A. z siedziba w Warszawie oraz Partners in Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zobowiązało do wykonania Projektu polegającego na dostawie, wdrożeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią oraz na dostawie sprzętu dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego ul. Żeromskiego 5, 26-369 w Kielcach, poprzez realizację następujących zadań:

1)zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu, w tym:

a)wykonanie analizy przedwdrożeniowej, zakończonej przygotowaniem Koncepcji Wdrożenia Systemu,

b)wdrożenie Systemu zgodnie z Koncepcją Wdrożenia Systemu,

c)dostarczenie sprzętu,

d)konfiguracja oprogramowania Systemu,

e)przygotowanie założeń i scenariuszy testów oraz przeprowadzenie testów technicznych w obecności Zamawiającego,

f)dostarczenie kompletnej dokumentacji Systemu w wersji elektronicznej oraz papierowej w tym: dokumentacji technicznej, dokumentacji eksploatacyjnej, dokumentacji użytkownika,

2)migracja danych do Systemu na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę projektu migracji danych,

3)przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników i administratorów Systemu,

4)świadczenie usług asysty technicznej i utrzymania Systemu,

5)pozostawania w gotowości do świadczenia usług rozwoju Systemu ZSI.

Konsorcjum zobowiązało się do zakończenia robót będących przedmiotem umowy, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

W umowie ustalono następujące istotne kary umowne:

1.W razie nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy lub jej części, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokości:

1)za niewykonanie zadań określonych w § 2 ust.1 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust.1 Umowy, które odpowiada wartości poszczególnego Etapu/zadania określonego w Harmonogramie,

2)za każdy dzień opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań określonych w § 2 ust.1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,15% wynagrodzenia określonego w § 15 ust.1, która odpowiada wartości poszczególnego Etapu/zadania określonego w Harmonogramie, licząc od dnia upływu terminu ich realizacji,

3)za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy ponad termin określony w § 3 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 2 Umowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapłaty kar umownych w wysokości:

1)610,00 zł za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii krytycznej, Kwota ta stanowi dwukrotność stawki za godzinę wynagrodzenia pracownika Wykonawcy (wartość z oferty - składnik "G"),

2)305,00 zł za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii istotnej. Kwota ta stanowi jednokrotność stawki za godzinę wynagrodzenia pracownika Wykonawcy (wartość z oferty - składnik "G"),

3)152,50 zł za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii funkcjonalnej Kwota ta stanowi połowę stawki za godzinę wynagrodzenia pracownika Wykonawcy (wartość z oferty - składnik "G"),

4)76,25 zł za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu usterki . Kwota ta stanowi 0,25 stawki za godzinę wynagrodzenia pracownika wykonawcy (wartość z oferty - składnik "G"),

3.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% ceny brutto, o którym mowa w § 15 ust.2 Umowy.

4.Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5.Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, jeżeli z winy Wykonawcy nie dojdzie do realizacji umowy i w skutek czego Zamawiający nie otrzyma lub zobowiązany będzie do zwrotu kwot przewidzianych do refundacji ze środków Projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność ograniczoną do kwoty 5 825 378,00 złotych, tj. Zamawiający może żądać od Wykonawcy ww. środków lub ich zwrotu wyłącznie do wysokości ww. kwoty.

6.Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy (w tym opóźnień w wykonaniu Umowy), jeżeli nienależyte wykonanie Umowy, w tym opóźnienie spowodowane jest nie dotrzymaniem terminów przez Zamawiającego wynikających z Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o każdym przypadku nie dotrzymania terminów lub wystąpienia innych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego wpływających lub mogących wpłynąć na należyte wykonanie umowy.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Bogusław Mitura - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Simple SA | opóźnienia | konsorcjum | stawki | Simple | zarobki | Raport bieżący | Kielce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »