PATENTUS (PAT): Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacji zamówień pod umowy. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w okresie od 23.01.2018 roku do 07.02.2019 roku otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Zamawiający”, "JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój umowy oraz zamówienia pod umowy na łączną wartość 9 074 762,54 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 31.01.2019 roku ("Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego kompleksu podścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem produkcji PATENTUS S.A. dla JSW S.A. KWK Pniówek ("Przedmiot Umowy”).

Reklama

- Łączna wartość Umowy wynosi 4 699 123,00 PLN plus VAT.

- Termin realizacji Umowy: do 20 tygodni od daty jej zawarcia

- Gwarancja:

1) Wykonawca udziela gwarancji na 24 miesiące od daty protokolarnego końcowego odbioru technicznego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego, z wyłączeniem łańcuchów ogniwowych górniczych, których gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

2) Wykonawca udziela gwarancji jakości na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji zespoły, podzespoły lub części, wynoszące 24 miesięcy od daty wymiany lub naprawy. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo osób przez niego upoważnionych usunięcia awarii lub usterki, wymiany urządzeń bądź ich naprawy, łącznie z wymianą części i podzespołów z wyłączeniem:

części szybkozużywających się, ulegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji (z wyłączeniem wad materiałowych), do których zalicza się: uszczelki, podkładki uszczelniające, śruby, o-ringi, ślizgi zgrzebeł, płyty wyrzutnikowe, wyrzutniki, okładziny elementów ciernych, wkładki sprzęgieł

oraz materiały eksploatacyjne (z wyłączeniem wad materiałowych), do których zalicza się: bezpieczniki, oleje i smary.

Wykonawca przystąpi do naprawy urządzenia w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia (usunięcia awarii lub usterki) w terminie nie dłuższym ni 24 godziny od chwili dostarczenia przez Zamawiającego części, zespołów lud podzespołów z powierzchni zakładu Zamawiającego do miejsca naprawy. Wykonawca winien zapewnić dostawę do Zamawiającego każdej części lub podzespołu w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu powiadomienia.

- Kary:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia;

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,01% łącznej ceny brutto Umowy za każdą godzinę opóźnienia w przypadku opóźnienia;

Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie;

Każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:

•zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej strony,

•zawieszenie wykonania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6 miesięcy,

•po ustaniu działania siły wyższej, o której mowa w Umowie druga strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy przestanie leżeć w jego interesie;

Odstąpienie od Umowy, które zostało przewidziane w § 13 ust. 5 powinno nastąpić na podstawie oświadczenia przez uprawnioną stronę w formie pisemnej i wysłane drugiej stronie listem poleconym w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie;

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% łącznej ceny brutto Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Zamawiający zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody;

Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć określonej w Umowie ceny netto.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-07JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »