Reklama

B3SYSTEM (B3S): Zawarcie umowy znaczącej przez Commcord sp. z o.o. - Podmiot zależny od B3System S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 06 września 2011 roku Commcord sp. z o.o. - podmiot zależny od B3System S.A. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisał umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (ZUS). Przedmiotem umowy jest rozszerzenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji serwerów i stacji roboczych dla Centrali i Oddziałów ZUS wraz z trzyletnim wsparciem producenta oraz wykonanie usług wdrożeniowych. Wartość umowy : 3 249 000,00 złotych netto.

Reklama

Umowa nakłada na Commcord sp. z o.o. odpowiedzialność w następującym zakresie:

- w przypadku opóźnienia terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od ZUS, Commcord sp. z o.o. zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% łącznej ceny przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- w przypadku, gdy opóźnienie terminów realizacji przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, ZUS może odstąpić od umowy z Commcord sp. z o.o. W takim przypadku ZUS naliczy karę umowną w wysokości 20% łącznej ceny przedmiotu umowy brutto niezależnie od pozostałych kar umownych.

- w przypadku opóźnienia czasu reakcji na zgłoszenie awarii Commcord sp. z o.o. zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Commcord sp. z o.o., Commcord sp. z o.o. zapłaci karę umowną w wysokości 20% łącznej ceny przedmiotu umowy brutto.

- ZUS potrąca kary umowne z należnego Commcord sp. z o.o. wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Commcord sp. z o.o.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZUS może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Commcord sp. z o.o. może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- ZUS przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki B3System S.A. na dzień 30.06.2011r.
Mirosław Kaliński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »