Reklama

06MAGNA (06N): Zawarcie umowy znaczącej przez Fundusz i spółkę zależną Funduszu - raport 2

Raport bieżący nr 2/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Fundusz) informuje, że w dniu 11 stycznia 2013 r. Fundusz oraz spółka zależna Funduszu pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Rofmord) zawarły porozumienie ze spółkami pod firmą Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace (Evotec) oraz Falmeria Limited z siedzibą w Larnace (Falmeria), które to porozumienie spełnia kryterium umowy znaczącej (Porozumienie).

Przedmiotem Porozumienia jest doprowadzenie do umorzenia wszystkich zobowiązań Emitenta wobec Evotec wynikających z posiadanych przez Evotec 4.248 sztuk obligacji serii C na okaziciela zamiennych na akcje serii D, wyemitowanych przez Fundusz w dniu 7 stycznia 2011 r. (Obligacje), poprzez zapłatę na rzecz Evotec kwoty stanowiącej kwotę wykupu Obligacji (kwota nominalna Obligacji wraz ze wszystkimi odsetkami), tj. 4.625.118,94 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemnaście 94/100 złotych), przy jednoczesnym nawiązaniu stosunku pożyczki pomiędzy Evotec jako pożyczkodawcą a Funduszem jako pożyczkobiorcą na warunkach określonych w Porozumieniu (Odnowienie).

Na skutek Odnowienia dojdzie do wygaśnięcia wszystkich zobowiązań Funduszu wobec Evotec wynikających z Obligacji. O emisji Obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2011 dnia 7 stycznia 2011 r.

Odnowienie dojdzie do skutku z dniem 14 stycznia 2013 r., o ile do dnia 25 stycznia 2013 r. ziszczą się wszystkie warunki zawieszające (zwane łącznie: Warunkiem Zawieszającym):

1/ spółka zależna Funduszu pod firmą INFO-TV-Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (INFO) dokona wykupu wszystkich obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 PLN, które wyemitowała na rzecz Evotec w dniu 1 czerwca 2012 r. oraz uiści na rzecz Evotec kwotę wykupu tychże obligacji wraz z odsetkami naliczonymi do dnia wykupu;

2/ INFO dokona na rzecz Evotec spłaty całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi do dnia spłaty, którą INFO otrzymał od Evotec w dniu 1 czerwca 2012 r. (o emisji obligacji przez INFO oraz zawarciu przez INFO umowy pożyczki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2012 z dnia 2 czerwca 2012 r. oraz nr 54/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.);

3/ Fundusz oraz Romford ustanowią wszystkie zabezpieczenia wskazane w Porozumieniu w terminie do dnia 18 stycznia 2013 r.

W wyniku Odnowienia Fundusz zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Evotec kwoty 4.625.118,94 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemnaście 94/100 złotych) wraz z odsetkami tytułem zwrotu pożyczki (Pożyczka). Zabezpieczeniem Pożyczki będą:

1/ zastaw rejestrowy na 52.707 udziałach w kapitale zakładowym Romford,

2/ zastaw rejestrowy na 198 udziałach w kapitale zakładowym INFO,

3/ poddanie się egzekucji przez Fundusz w trybie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty Pożyczki i uiszczenia odsetek.

Pożyczka zostanie udzielona do dnia 15 listopada 2013 r. Funduszowi przysługuje prawo wcześniejszej spłaty Pożyczki.

Pożyczka oprocentowana będzie w skali roku: 11,75%, przy czym za okres od dnia 14 stycznia 2013 r. do dnia ziszczenia się Warunku Zawieszającego oprocentowanie będzie wynosić 17,60% w skali roku. Odsetki naliczane będą za okres od dnia 14 stycznia 2013 r., do dnia spłaty pełnej kwoty Pożyczki. Odsetki płatne będą w okresach miesięcznych, pokrywających się z miesiącami kalendarzowymi, przy czym odsetki za okres od 14 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r., zostaną uiszczone w terminie do dnia 1 kwietnia 2013 r., natomiast odsetki za okres od dnia 1 do 15 listopada 2013 r. zostaną uiszczone wraz z należnością główną.

Pożyczka stanie się wymagalna przed okresem na jaki została udzielona w przypadku m.in. niedotrzymania przez Fundusz terminu płatności odsetek Pożyczki, zmiany własności udziałów w Romford lub INFO (change of control).

Porozumienie przewiduje ponadto, że w terminie do dnia 18 stycznia 2013 r. Evotec ma prawo złożyć Funduszowi oraz Falmeria oświadczenie o przekazie, na skutek którego stosunek Pożyczki zostanie nawiązany pomiędzy Funduszem a Falmeria, a wszystkie zabezpieczenia Pożyczki zostaną ustanowione na rzecz Falmeria.

Porozumienie stanowi umowę znaczącą, gdyż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
Jarosław Mikos - Prezes Zarządu
Marcin Frączek - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »