NTTSYSTEM (NTT): Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej : "Emitent”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2019 otrzymał od spółki zależnej NTT Technology Sp. z o.o. (dalej: "Wykonawca”, "NTT Technology”), informację o zawarciu umowy wykonawczej ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji (dalej: "Zamawiający”), której przedmiot objęty jest Umową Ramową nr 280/103/BŁiI/18/TG/PMP z dnia 11 grudnia 2018 roku.

Umowę Ramową zawarto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania” .

Reklama

Przedmiotem umowy jest dostawa 3 665 sztuk zestawów sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem składających się z komputera NTT Business W513M wyprodukowanego przez Emitenta i Monitora LED, za wynagrodzeniem w wysokości 14 601 250,05 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 05/100) brutto (dalej: "Wynagrodzenie”) na potrzeby komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych Policji oraz zapewnienie usług gwarancyjnych sprzętu.

NTT Technology zobowiązane jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Warunki transakcji w zakresie cen i uzyskanej marży przez NTT Technology Sp. z o.o. nie odbiegają od standardów rynkowych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy, trwającego dłużej niż 5 dni roboczych w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia Sprzętu niespełniającego wymogów określonych lub dostawy Sprzętu bez wymaganych Umową dokumentów lub licencji na oprogramowanie.

W przypadku stwierdzonych uchybień w wykonywaniu przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa do naliczania kar umownych, w wysokości określonej w umowie, chyba że szkoda została spowodowana działaniem "Siły wyższej”, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

W szczególności Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy w wysokości: 10 % wartości brutto Przedmiotu umowy z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 10% wartości netto Przedmiotu umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu, oraz 0,3% wartości brutto Przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy. Prawo naliczenia kar umownych, o których mowa powyżej nie ma zastosowania w przypadku gdy opóźnienie wynika z winy Zamawiającego

Niezależnie od kar umownych, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzeni a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-15Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2019-02-15Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »