Reklama

OTMUCHOW (OTM): Zawarcie umowy znaczącej w zakresie wytwarzania i pakowania żelek owocowych - raport 27

Raport bieżący nr 27/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Z.P.C "Otmuchów" S.A. (Spółka, Emitent, Sprzedający) informuje, że w dniu 14 września 2012 r. Spółka podpisała z "FOODCARE" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest określenie zasad wzajemnej współpracy stron w zakresie wytwarzania, pakowania i dostarczania przez Sprzedającego na zlecenie i na rzecz Zamawiającego produktów spożywczych w postaci żelek owocowych (Produkt). Umowa stanowi, iż Zamawiający zleca, a Emitent zobowiązuje się do odpłatnego wytwarzania i pakowania Produktu na rzecz Zamawiającego zgodnie ze sporządzonymi przez Spółkę dokumentami zawierającymi dane identyfikujące poszczególne Produkty i ich właściwości, w ilościach określonych w poszczególnych zamówieniach Zamawiającego (z zastrzeżeniem minimalnej wielkości zamówienia i maksymalnej, poza którą wykroczenie wymaga zgody Sprzedającego) oraz do odpłatnego dostarczania Produktów na rzecz Zamawiającego (Umowa).

Reklama

Umowę zawarto na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania nie wcześniej jednak niż po upływie okresu 12 miesięcy od momentu jej podpisania, przez każdą ze stron, za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem krótszego okresu wypowiedzenia w przypadkach takich jak: braki w zakresie współpracy dotyczącej opakowań, brak składania zamówień przez Zamawiającego, wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, których nie można było przewidzieć i których nie można przezwyciężyć, a które uniemożliwią jednej ze stron należyte wykonanie zobowiązań określonych w Umowie, brak zgody Zamawiającego na zmianę ceny Produktu w okolicznościach określonych w Umowie, brak terminowego regulowania przez Zamawiającego faktur wystawionych przez Emitenta, brak podpisania Aneksu do Umowy, o którym mowa poniżej.

W Umowie postanowiono, iż w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 30 września 2013 roku Zamawiający jest zobowiązany do składania zamówień miesięcznych, których szacunkowa (na dzień podpisania Umowy) łączna wartość w tym okresie wyniesie nie mniej niż 10 244 tys. zł i - bez zgody Sprzedającego - nie więcej niż 25 713 tys. zł Strony są zobowiązane uzgodnić przed upływem wyżej powołanego okresu wielkości minimalnych i maksymalnych miesięcznych zamówień, w zakresie których Zamawiający będzie zobowiązany składać zamówienia po dniu 30 września 2013 roku i podpisać stosowny Aneks do Umowy. Ponadto Zamawiający w sytuacji braku łącznych zamówień na ustalonym maksymalnym poziomie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2013 roku będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta dodatkowego wynagrodzenia gwarancyjnego z tytułu pozostawania przez Emitenta w gotowości do przyjmowania do realizacji maksymalnej wielkości zamówień.

W związku z powyższym łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy na okres 5 lat w ocenie Emitenta, według najlepszej jego wiedzy, przekroczy 10% wartości kapitałów własnych Spółki, co stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą. Jednak w związku z możliwością podpisania wspomnianego Aneksu do Umowy oraz w związku z faktem, iż cena Produktu po dniu 31 grudnia 2012 roku może ulegać zmianom w szczególności w przypadku zmiany kosztów wytworzenia i dostawy Produktów ostateczne wartości zamówień mogą się różnić od wartości szacunkowych.

Umowa przewiduje kary umowne w przypadku:

- naruszenia przez Spółkę zakazu wytwarzania jakichkolwiek produktów pod marką własną "FRUGO" lub produktów w postaci żelek owocowych z zastosowaniem aromatów stosowanych przez Zamawiającego do wytwarzania napojów pod marką własną "FRUGO" bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Emitenta kary umownej w wysokości 1 000 tys. zł, z zastrzeżeniem, iż powyższe nie będzie miało zastosowania w przypadku wygaśnięcia wyłączności Zamawiającego na aromaty wykorzystywane przy produkcji Produktu i wprowadzenia ich na rynek ogólnodostępny przez dostawców surowców w postaci aromatów,

- naruszenia przez Zamawiającego zakazu posługiwania się opracowaną przez Sprzedającego recepturą do wytwarzania produktów w postaci żelek - Sprzedający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 000 tys. zł,

- nieuzasadnionego nieprzyjęcia przez Zamawiającego dostawy Produktu lub zamknięcia przez niego magazynu w uzgodnionym przez Strony miejscu i terminie określonym dla realizacji danej części zamówienia w harmonogramie dostaw Sprzedającego bądź niezrealizowania przez Spółkę dostawy Produktu z powodu innych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - Emitent będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości odpowiadającej 0,5% łącznej ceny netto Produktów nieodebranych z wyżej wskazanych przyczyn, za każdy dzień opóźnienia po 7-dniowym okresie ich magazynowania przez Emitenta.

- opóźnienia w dostawie Produktów do magazynu Zamawiającego - Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Spółki zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% ceny netto Produktów dostarczonych z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,

- rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego przed upływem 12 miesięcznego okresu obowiązywania Umowy z tytułu poniesienia przez Emitenta nakładów na pozostawanie w gotowości do przyjmowania do realizacji maksymalnej wielkości zamówień, w kwocie nie wyższej niż 1.000 tys. zł.

Jednocześnie Sprzedający bądź Zamawiający będzie uprawniony wybranych w przypadkach do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość wyżej określonych kar umownych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ujawnienie informacji dotyczących prowadzonych przez Spółkę negocjacji w sprawie zawarcia Umowy zostało w dniu 10 sierpnia 2012 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
BERNARD WĘGIEREK - PREZES ZARZĄDU
MARIUSZ POPEK - WICEPREZES ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »