Reklama

SIMPLE (SME): Zawarcie umowy znaczącej z Politechniką Rzeszowską - raport 35

Raport bieżący nr 35/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. (zwanej dalej "Wykonawcą”) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2014 r. podpisano z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukaszewicza (zwaną dalej "Zamawiającym”) umowę na usługę wdrożenia systemu informatycznego w ramach projektu "ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji”.

Przedmiotem umowy jest dostawa, wykonanie oraz wdrożenie Systemu Informatycznego w ramach projektu "ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji”, obejmująca udzielenie licencji, dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z systemami operacyjnymi i innego wyposażenia (wraz instalacją, konfiguracją oraz dostawą niezbędnego okablowania), uruchomienie oraz integracja z istniejącymi systemami i asysta techniczna (zwana dalej "Umową”).

Reklama

Termin realizacji umowy określono na dzień 15 sierpnia 2015 r.

Z tytułu wykonania Umowy przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: 10 268 403,00 – dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy zł.) plus podatek VAT tj. łącznie brutto: 11 497 612,70 (słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście 70/100). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy.

W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

1.Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu każdego z etapów Listy Zadań, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, jakie byłoby należne za wykonanie danego etapu. Wysokość kar z tego tytułu ograniczona jest do 30% wartości wynagrodzenia za wykonanie danego etapu Listy Zadań.

2.Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w trakcie obowiązywania umowy i okresu gwarancyjnego, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii, błędów, usterek w produkcyjnej wersji SI w wysokości 1 000 PLN za każdy stwierdzony taki przypadek.

3.Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

4.Za wypowiedzenie umów licencyjnych przed upływem okresu na jaki zostały zawarte, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §11 ust.1 Umowy.

5.Jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, przez co rozumie się niedotrzymanie jakiegokolwiek warunku określonego w Umowie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 1, 2, 6, 7, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania zobowiązań wynikających z umowy z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000 PLN, za każdy taki przypadek. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że za termin odpowiedni w rozumieniu postanowienia niniejszego ustępu rozumieją termin nie krótszy niż 10 (dziesięć) dni roboczych.

6.W przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony danych osobowych, Strona z winy której nastąpiło naruszenie zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 50 000 PLN za każdy przypadek naruszenia.

7.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a.w wysokości 10 000 PLN za każdy dzień opóźnienia.

b.w wysokości odpowiadającej wysokości utraconego z tego tytułu przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.

Umowa nie zawiera warunków umowy, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych SIMPLE S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-29Przemysław GniteckiPrezes Zarządu
2014-08-29Rafał WnorowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »