SIMPLE (SME): Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - raport 39

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. (zwanej dalej "Wykonawcą”) informuje, iż w dniu 7 października 2014 r. podpisano z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zwanym dalej "Zamawiającym”) umowę na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego.

Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego, wdrożenie oraz utrzymanie nowoczesnego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w ramach projektu "Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie poprzez wdrożenie i wykorzystanie systemu informatycznego ERP” .

Reklama

Termin realizacji umowy określono na dzień 10 czerwca 2015 r.

Z tytułu wykonania Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie netto: netto: 2 676 420,00 zł słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100 plus podatek VAT tj. łącznie brutto: brutto: 3 291 996,60 zł słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 60/100.

W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

1)gdy Wykonawca jest w zwłoce z Wydaniem SYSTEMU w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – w wysokości 0,02% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

2)gdy Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem Etapu I lub Etapu II lub Etapu III w stosunku do terminów określonych w harmonogramie– w wysokości 0,02% wartości brutto wynagrodzenia za dany Etap określonego w § 3 ust. 2 odpowiednio pkt 1), 2), 3), za każdy dzień zwłoki;

3)gdy Wykonawca jest w zwłoce z usunięciem wad lub zastrzeżeń/uwag stwierdzonych w trakcie któregokolwiek odbioru, w tym częściowego, w stosunku do terminów ich usunięcia wyznaczonych przez Zamawiającego – w wysokości 0,02% wartości brutto wynagrodzenia za dany Etap (którego dotyczy lub w ramach którego jest dokonywany odbiór) określonego w § 3 ust. 2 odpowiednio pkt 1), 2), 3) za każdy dzień zwłoki;

4)gdy Wykonawca jest w zwłoce z realizacją świadczeń wykonywanych w ramach Asysty technicznej w stosunku do terminów, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) – w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 4), za każdy dzień zwłoki;

5)gdy Wykonawca jest w zwłoce z realizacją świadczeń gwarancyjnych w stosunku do terminów, o których mowa w § 16 ust. 12 – w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 4, za każdy dzień zwłoki;

a)w przypadku zwłoki w usunięciu Awarii – 0,02 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki – nie więcej jednak niż 10% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1,

b)w przypadku zwłoki w usunięciu Błędów - 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia - nie więcej jednak niż 5% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1,

c)w przypadku zwłoki w usunięciu Usterek – 0,005 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia - nie więcej jednak niż 5% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1.

6)odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;

7)gdy Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu innych zobowiązań wynikających z umowy, dla których określone są w umowie (wraz z załącznikami) terminy – w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

8)gdy Wykonawca naruszy którekolwiek ze zobowiązań określonych w § 15 z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości równej 1% Wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia;

9)gdy na skutek działań Wykonawcy nastąpi utrata danych zgromadzonych w systemach informatycznych/oprogramowaniu Zamawiającego – w wysokości 30.000,00 zł, za każdy przypadek;

10)w przypadku stwierdzenia wad lub zastrzeżeń/uwag podczas drugiego odbioru, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania kary umownej w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych SIMPLE S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-08Przemysław GniteckiPrezes Zarządu
2014-10-08Rafał WnorowskiWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »