Reklama

OPTEAM (OPM): Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Wykonawca) informuje o zawarciu umowy znaczącej z Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, publiczną szkołą wyższą z siedzibą przy ul. Malczewskiego 29 (Uniwersytet, Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest realizacja dwóch zadań: Zadanie I obejmuje budowę przez Wykonawcę Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania (ZISZ) Uniwersytetem. Zadanie II dotyczy zakupu dla Uniwersytetu sprzętu informatycznego oraz jego konfiguracja.

Reklama

Łączna wartość netto umowy wynosi 3 224 000,00 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych zero groszy), brutto: 3 965 520,00 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych zero groszy).

Strony umowy przewidziały niżej opisane kary umowne.

1.W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Strony ustalają odpowiedzialność poprzez zapłatę kar umownych.

2.Kary umowne naliczane są przez Zamawiającego za:

2.1.Opóźnienie w dostarczeniu i odebraniu Produktów zgodnie z Harmonogramem Szczegółowym Wdrożenia - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2.2.Opóźnienie w wykonaniu Projektu Szczegółowego Harmonogramu Wdrożenia oraz Analizy Przedwdrożeniowej - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2.3.Uchybienie postanowień umownych w zakresie realizacji usług w ramach gwarancji stwierdzone w kwartalnym protokole odbioru usług serwisowych - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każde stwierdzone uchybienie;

2.4.W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Zadania II Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia.

3.Niezależnie od kar umownych za opóźnienie Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych:

3.1.w przypadku naruszenia zasady poufności i ujawnienia informacji poufnych zamawiającego - w wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy przypadek;

3.2.w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 50% (pięćdziesięciu procent) wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4.Jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy okres 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia brutto.

5.W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

6.Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

7.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie było spowodowane działaniami siły wyższej, któremu Wykonawca nie mógł zapobiec mimo dołożenia należytej staranności.

Pozostałe postanowienia umowy są typowe dla realizacji tego rodzaju kontraktów.

Jako kryterium uznania umowy z Uniwersytetem za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg opublikowanego bilansu na 31.12.2013 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-19Andrzej PelczarPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »