POLMED (POM): Zawarcie warunkowej znaczącej umowy najmu przez spółkę zależną Emitenta - Polmed Development Sp. z o.o. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż dnia 5 stycznia 2012 roku, pomiędzy NOMOS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku (Wynajmującym) a spółką zależną Emitenta - POLMED DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (Najemcą), doszło do zawarcia warunkowej umowy najmu (dalej Umowa), której przedmiotem jest część budynku położonego w Warszawie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 105, o powierzchni użytkowej 520,56 m² wraz z sześcioma miejscami postojowymi (Przedmiot Umowy). Szacowana całkowita wartość Umowy za cały okres jej obowiązywania to około 4.509 tys. zł.

Reklama

Wynajmujący wyraził zgodę na podnajęcie przez Najemcę całości przedmiotu najmu podmiotom z jego grupy kapitałowej (oraz ich podwykonawcom) na cele działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jest to zgodne z planami Emitenta, który zamierza poszerzyć swoją sieć centrów medycznych o kolejną placówkę w Warszawie.

Umowa Najmu wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, że w terminie do dnia 31 maja 2012 roku Najemca uzyska ostateczne pozwolenie na wykonanie określonych w projekcie zmian budowlanych, tj. związanych z dostosowaniem Przedmiotu Umowy do działalności, pod którą lokal jest najmowany. Jeżeli zachodzić będzie obawa, że w wyznaczonym terminie nie dojdzie do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, jednak jego uzyskanie będzie wysoce prawdopodobne, Strony mogą przedłużyć ten termin o dwa miesiące. Adaptacja Przedmiotu Umowy dla potrzeb planowanej działalności gospodarczej nastąpi na koszt Najemcy.

Umowa Najmu zostaje zawarta na czas oznaczony 20 pełnych lat kalendarzowych liczony od daty przekazania Przedmiotu Umowy Najemcy. Umowa może zostać przedłużona na okres kolejnych 10 lat; w tym celu na 12 miesięcy przed upływem okresu najmu Strony podejmą negocjacje dotyczące warunków jej przedłużenia.

Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 7 dni od poinformowania Wynajmującego przez Najemcę o spełnieniu się warunku zawieszającego, o którym mowa wyżej.

Czynsz naliczany będzie od dnia rozpoczęcia w Przedmiocie Umowy działalności, nie później jednak, niż 6 miesięcy po jego wydaniu Najemcy. Od tego momentu Najemca zobowiązany będzie także do uiszczania opłat eksploatacyjnych naliczanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną "Jary" z siedzibą w Warszawie oraz podatku od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat związanych z zarządzaniem lokalem, ubezpieczenia lokalu oraz innych opłat publicznoprawnych związanych z Przedmiotem Umowy. Ponadto Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty eksploatacyjne wynikające z zawartych przez niego indywidualnych umów o dostarczenie mediów.

Najemcy przysługuje szczególne uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Najmu z 12-miesięcznym terminem wypowiedzenia, jeśli z niezależnych od Najemcy i obiektywnie istotnych przyczyn prawnych lub faktycznych, związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowaniem świadczeń medycznych prowadzenie przezeń zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemożliwe lub nastąpi istotne pogorszenie warunków prowadzenia takiej działalności.

Tytułem zabezpieczenia należności z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych i innych kosztów związanych z Przedmiotem Umowy oraz tytułem zabezpieczenia naprawienia ewentualnej szkody spowodowanej przez Najemcę, Najemca wręczył Wynajmującemu w dniu podpisania Umowy weksel in blanco, a do dnia wydania Przedmiotu Umowy ustanowi na rzecz Wynajmującego kaucję gwarancyjna na kwotę 57.000 zł, zamienną na bezwarunkową, przenaszalną, płatną na pierwsze żądanie gwarancję pokrycia roszczeń, wystawioną przez bank lub instytucję ubezpieczeniową na tę samą kwotę. W zakresie obowiązku opuszczenia przedmiotu najmu po zakończeniu okresu najmu Najemca dostarczy do dnia wydania Przedmiotu Umowy oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu porozumień.

Zarząd Emitenta szacuje, iż całkowita wartość Umowy za cały okres jej obowiązywania, wynikająca z uśrednienia czynszu za Przedmiot Umowy oraz sumy kaucji gwarancyjnej, to około 4.509.000,00 zł.

Kryterium uznania Umowy za umowę znacząca, jest jej wartość przewyższająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3
RADOSŁAW SZUBERT - PREZES ZARZĄDU

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Polmed | Umowa najmu | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »