Reklama

KONSSTALI (KST): Zawarcie z BOWIM S.A.Aneksu nr 4 do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

1) Data zawarcia umowy i oznaczenie stron.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej: "Emitent" lub "KONSORCJUM”) informuje, iż w dniu 24 stycznia 2014 roku zawarł z BOWIM S.A. (dalej "BOWIM"), Aneks nr 4 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., (dalej: "Aneks nr 4”).

2) Przedmiot umowy.

Przedmiotem Aneksu nr 4 jest zmiana Porozumienia Inwestycyjnego jakie Emitent i BOWIM zawarły dnia 3 grudnia 2010 r. w Warszawie (zwane dalej: "Porozumieniem”), zmienionego następnie dnia 29 grudnia 2010 r. Aneksem nr 1, dnia 2 marca 2011 r. Aneksem nr 2 oraz dnia 7 marca 2011 r. Aneksem nr 3. Na mocy Aneksu nr 4 BOWIM zobowiązuje się nabyć od KONSORCJUM 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B BOWIM, a płatność za akcje zostanie rozłożona na okres do dnia 15 grudnia 2021 roku w zamian za co KONSORCJUM i BOWIM wycofują się z dochodzenia roszczeń podnoszonych na podstawie pkt. 4.7., 4.8. oraz 4.12. Porozumienia.

Reklama

3) Kary umowne.

W Aneksie nr 4 są postanowienia dotyczące kar umownych. W przypadku naruszenia określonych postanowień Aneksu nr 4 BOWIM zobowiązuje się zapłacić KONSORCJUM karę umowną w kwocie równej 18.000.160 zł pomniejszonej o dyskonto wskazane w § 6 ust. 6 Aneksu nr 4. W przypadku określonego naruszenia postanowień Aneksu nr 4 KONSORCJUM zobowiązuje się zapłacić BOWIM karę umowną w kwocie równej 5.000.000,00 zł. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. W okresie obowiązywania Aneksu nr 4 KONSORCJUM nie jest uprawniony do żądania zapłat kary umownej w wysokości 25.000.000 zł, określonej w pkt. 4.12 Porozumienia.

4) Istotne warunki umowy, w tym finansowe i specyficzne, charakterystyczne dla umowy i odbiegające od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów

Postanowienia pkt 4.7 i 4.8 Porozumienia stanowią, iż w terminie od dnia 1 lipca 2013 r. do 16 lipca 2013 r. KONSORCJUM miało prawo żądać od BOWIM zawarcia umowy sprzedaży 2.177.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B BOWIM, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 25.000.000 zł płatnej przez BOWIM. Umowa sprzedaży miała być zawarta w terminie 14 dni po otrzymaniu przez BOWIM żądania zakupu akcji, po cenie płatnej w dacie zawarcia umowy. KONSORCJUM dnia 12 sierpnia 2013 r. doręczyło BOWIM żądanie zapłaty kary umownej w wysokości 25.000.000 zł.

Pozwem z dnia 15 lipca 2013 r. BOWIM wytoczył powództwo przeciwko KONSORCJUM przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 539/13 (dalej: "Powództwo BOWIM”), w którym domaga się stwierdzenia nieważności Porozumienia, w szczególności w zakresie pkt 4.7. oraz 4.8. Porozumienia. Akcjonariusz BOWIM - spółka Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie pozwem z dnia 13 czerwca 2013 r. wytoczyła powództwo przeciwko BOWIM i KONSORCJUM, przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt XIV GC 301/13/MN (zwane dalej: "Powództwo IDM”), w którym domaga się stwierdzenia nieważności Porozumienia w zakresie pkt 4.7. oraz 4.8. Porozumienia. Pozwem z dnia 31 grudnia 2014 roku KONSORCJUM wytoczyło powództwo przeciwko BOWIM przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt XIV GC 2/14/JG (zwane dalej: "Powództwo KONSORCJUM”), w którym domaga się zasądzenia od BOWIM na rzecz KONSORCJUM kary umownej w wysokości 25.000.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty – za niewykonanie zobowiązań wskazanych w pkt 4.7. oraz 4.8. Porozumienia.

Celem polubownego zakończenia sporów sądowych opisanych wyżej BOWIM i KONSORCJUM zawarły Aneks nr 4 do Porozumienia, który zmienia sposób realizacji przez BOWIM zobowiązania do nabycia od KONSORCJUM 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B BOWIM, ustanowionego w pkt 4.7 i 4.8 Porozumienia. Wykonanie w całości postanowień Aneksu nr 4 przez BOWIM i KONSORCJUM, uznaje się za tożsame (zastępujące wykonanie) przez BOWIM zobowiązania ustanowionego w pkt 4.7 i 4.8 Porozumienia.

Aneks nr 4 przewiduje że BOWIM i KONSORCJUM w terminie do 31 marca 2014 r. zawrą warunkową umowę sprzedaży 1.184.040 akcji BOWIM w zamian za cenę łączną w wysokości 11.999.832 zł, w której KONSORCJUM będzie sprzedającym, a BOWIM kupującym (zwana dalej: "Umową Sprzedaży I”). Umowa Sprzedaży I zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym, iż Aneks nr 4 wejdzie w życie i po wejściu w życie nie ulegnie rozwiązaniu.

Po należytym wykonaniu w całości Umowy Sprzedaży I KONSORCJUM nabędzie uprawnienie do żądania od BOWIM zawarcia przez BOWIM z KONSORCJUM umowy sprzedaży 1.286.548 akcji BOWIM w zamian za 18.000.160, w której KONSORCJUM będzie sprzedającym, a BOWIM kupującym (zwanej dalej: "Umową Sprzedaży II”)

BOWIM może w każdym czasie dokonać jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży z Umowy Sprzedaży I lub Umowy Sprzedaży II. W przypadku wcześniejszej zapłaty cena sprzedaży zostanie zarówno w przypadku Umowy Sprzedaży I jak i Umowy Sprzedaży II pomniejszona o odpowiednie dyskonto, zgodnie z § 6 ust. 6 Aneksu.

Na zabezpieczenie roszczeń KONSORCJUM, BOWIM wręczy KONSORCJUM 3 weksle z deklaracjami wekslowymi i zobowiązuje się zawrzeć z KONSORCJUM umowę zastawu rejestrowego na 17.376.537 akcjach na okaziciela spółki Passat - Stal S.A.

5) Zastrzeżone w umowie warunki i terminy:

Warunek zawieszający: Aneks nr 4 wchodzi w życie po spełnieniu się wszystkich następujących warunków zawieszających w terminie do 15 maja 2014 roku:

a) w terminie 7 dni od podpisania Aneksu nr 4 zostaną złożone wspólne wnioski stron wskazanych poniżej postępowań o zawieszenie postępowania toczącego się z Powództwa BOWIM oraz Powództwa IDM, oraz z Powództwa KONSORCJUM,

b) Jacek Rożek, Jerzy Wodarczyk oraz Adam Kidała w terminie 7 dni od zawarcia Aneksu nr 4 złożą pisemne oświadczenia o uznaniu ważności Porozumienia,

c) walne zgromadzenie BOWIM poweźmie warunkowe uchwały lub uchwałę o: utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie nabycia akcji własnych zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i upoważni Zarząd do nabycia akcji własnych zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych - pod warunkiem zawieszającym w postaci wejścia w życie Aneksu nr 4 i braku ziszczenia się warunku rozwiązującego Aneksu nr 4,

d) zostaną ustanowione wszystkie zabezpieczenia zapłaty ceny i kary umownej na rzecz KONSORCJUM,

e) Strony podpiszą Umowę Sprzedaży I;

f) KONSORCJUM nabędzie od BOWIM za cenę 1,28 zł 1 akcję spółki Passat - Stal S.A. pod warunkiem rozwiązującym w postaci rozwiązania Aneksu nr 4, jego ubezskutecznienia lub stwierdzenia jego nieważności;

g) walne zgromadzenie Passat – Stal S.A. poweźmie uchwałę o zmianie statutu poprzez wprowadzenie uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, przyznającego KONSORCJUM prawo do powoływania 2 członków Rady Nadzorczej Passat Stal - S.A. na okres, przez który pozostaje on akcjonariuszem Passat – Stal S.A. a sąd rejestrowy zarejestruje taką zmianę statutu,

h) w umowach Pożyczek Przyporządkowanych zostaną wprowadzone aneksy, w których zostanie stwierdzone, iż nie podlegają spłacie w trakcie trwania zabezpieczenia ustanowionego przez BOWIM na rzecz KONSORCJUM w postaci zastawu rejestrowego na 17.376.537 akcjach spółki Passat - Stal S.A.; a w przypadku skorzystania przez KONSORCJUM z niniejszego zabezpieczenia, wierzytelności BOWIM z tytułu Pożyczek Przyporządkowanych zostaną umorzone w całości, nie wcześniej jednak niż po spłaceniu przez Passat – Stal S.A. całości zobowiązania kredytowego wynikającego z zawartej Umowy o kredyt inwestycyjny nr M0004393 z dnia 11 sierpnia 2011 roku;

i) KONSORCJUM cofnie Powództwo KONSORCJUM

Warunek rozwiązujący: Aneks nr 4 ulega rozwiązaniu od daty jego wejścia w życie jeżeli w terminie 7 dni od dnia jego wejścia w życie BOWIM nie cofnie Powództwa BOWIM wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego nim roszczenia, oraz Dom Maklerski IDM S.A. nie cofnie Powództwa IDM wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego nim roszczenia, z tym zastrzeżeniem, że w razie spełnienia się warunku rozwiązującego wskazanego powyżej, KONSORCJUM będzie uprawnione do dochodzenia kary umownej określonej w pkt 4.12. Porozumienia, z tym że wysokość kary umownej ulegnie obniżeniu o kwotę równą łącznej cenie akcji objętych Umową Sprzedaży I z wyłączeniem ceny akcji objętych tą umową, ale których nabycia BOWIM odmawia lub w stosunku do których żąda on zwrotu ceny powołując się na nieważność lub bezskuteczność Aneksu nr 4 lub Umowy Sprzedaży I a w przypadku stwierdzenia nieważności lub bezskuteczności Aneksu nr 4 po zawarciu Umowy Sprzedaży II, wysokość kary umownej ulegnie obniżeniu o kwotę równą sumie łącznej ceny akcji objętych Umową Sprzedaży I oraz łącznej ceny akcji objętych Umową Sprzedaży II z wyłączeniem ceny akcji objętych Umową Sprzedaży I, ale w stosunku do których BOWIM żąda zwrotu ceny lub których nabycia BOWIM odmawia, oraz z wyłączeniem ceny akcji objętych Umową Sprzedaży II, ale których nabycia BOWIM odmawia lub w stosunku do których żąda on zwrotu ceny – w każdym przypadku z powołaniem się na nieważność lub bezskuteczność Aneksu nr 4 lub Umowy Sprzedaży I lub II.

6) Porozumienie Dodatkowe.

W dniu zawarcia Aneksu nr 4 i w związku z jego zawarciem BOWIM i KONSORCJUM zawarły porozumienie dodatkowe (dalej: "Porozumienie Dodatkowe”). W związku z zawarciem Porozumienia Dodatkowego KONSORCJUM i BOWIM zawarły w dniu 24 stycznia 2013 roku także następujące umowy wskazane poniżej w pkt od 1 do 6 poniżej w celu zabezpieczenia kary umownej wskazanej w pkt 4.12. Porozumienia (dalej jako "Zabezpieczenia”):

1) umowę zastawu rejestrowego na aktywach BOWIM czyli na 17.376.537 akcjach na okaziciela spółki Passat - Stal S.A. z siedzibą w miejscowości Biała powiat Płocki (KRS 0000293951), przewidującą między innymi zaspokojenie KONSORCJUM przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego, za cenę 15.000.000 zł, Strony określiły najwyższą sumę zabezpieczenia na kwotę 30.000.000,00 zł. BOWIM i KONSORCJUM nie są podmiotami powiązanymi osobowo. Wartość aktywów w księgach BOWIM to 26.523.567,00 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych). Udział BOWIM w kapitale zakładowym Passat Stal S.A. to 100%, wartość nominalna aktywów to 17.376.537 zł (wartość nominalna jednej akcji to 1 zł).

2) umowę zastawu zwykłego na 17.376.537 wyżej opisanych akcjach na okaziciela spółki Passat - Stal S.A., wygasającą z chwilą ustanowienia zastawu rejestrowego, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie w Porozumieniu Dodatkowym BOWIM i KONSORCJUM uzgodniły, iż ustanowienie Zabezpieczeń nie stanowi uznania przez BOWIM zasadności roszczenia KONSORCJUM o zapłatę kary umownej wskazanej w pkt 4.12. Porozumienia ani uznania ważności spornych zapisów pkt 4.7. oraz 4.8. Porozumienia i nie oznacza w żaden sposób uznania przez BOWIM Powództwa KONSORCJUM. KONSORCJUM zobowiązało się, że nie będzie wykorzystywać w żaden sposób w jakimkolwiek istniejącym lub mogącym powstać sporze dotyczącym ważności zapisów 4.7. oraz 4.8. Porozumienia, w szczególności w żadnym z postępowań procesowych toczących się z Powództwa BOWIM, Powództwa IDM jak i Powództwa KONSORCJUM - okoliczności ustanowienia Zabezpieczeń ani dokumentów umów zastawów zwykłych i rejestrowych zawartych w ramach ustanowienia Zabezpieczeń.

KONSORCJUM nie jest uprawnione do dochodzenia zaspokojenia z ustanowionych Zabezpieczeń w przypadku niewejścia w życie Aneksu nr 4 z przyczyn leżących po stronie KONSORCJUM lub podmiotów zależnych KONSORCJUM w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także w przypadku stwierdzenia nieważności lub bezskuteczności Aneksu nr 4 w całości lub w części na skutek powództwa KONSORCJUM lub podmiotów zależnych KONSORCJUM w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. KONSORCJUM zobowiązało się, że w okresie od dnia podpisania Porozumienia Dodatkowego do czasu upływu terminu do wejścia w życie Aneksu nr 4 oraz w okresie obowiązywania Aneksu nr 4 nie złoży wniosku o zabezpieczenie roszczenia o zapłatę kary umownej wskazanej w pkt. 4.12. Porozumienia.

Niniejszy raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:

Raport bieżący nr 8/2013 - Doręczenie Postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o udzieleniu zabezpieczenia

Raport bieżący nr 12/2013 - Informacja o złożeniu zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenie z wniosku Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport bieżący nr 15/2013 - Doręczenie Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o udzieleniu zabezpieczenia oraz złożenie zażalenia.

Raport bieżący nr 16/2013 - Postanowienie o wstrzymaniu wykonania zabezpieczenia BOWIM S.A.

Raport bieżący nr 17/2013 - Doręczenie Bowim S.A. wezwania do zakupu akcji

Raport bieżący nr 18/2013 - Doręczenie pozwu Domu Maklerskiego IDM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. z BOWIM S.A.

Raport bieżący nr 19/2013 - Informacja o doręczeniu postanowienia sądu w przedmiocie zażalenia na zabezpieczenie z wniosku Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport bieżący nr 23/2013 - Doręczenie pozwu BOWIM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. z BOWIM S.A.

Raport bieżący nr 25/2013 - Informacja o doręczeniu postanowienie sądu w przedmiocie zażalenia na zabezpieczenie z wniosku BOWIM S.A.

Raport bieżący nr 26/2013 - Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej w trybie art. 57 ustawy o ofercie - w zakresie wezwania Bowim S.A. do zapłaty kary umownej w wysokości 25.000.000 zł

Raport bieżący nr 29/2013 - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach oddalający powództwo Domu Maklerskiego IDM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. pomiędzy KONSORCJUM STALI S.A. i BOWIM S.A.

Raport bieżący nr 32/2013 - Informacja o postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Katowicach stwierdzającego upadek zabezpieczenia polegającego na zakazie odkupu akcji przez spółkę Bowim S.A.

Raport bieżący nr 36/2013 - Doręczenie apelacji Domu Maklerskiego IDM S.A. od Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie powództwa o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. pomiędzy Konsorcjum Stali S.A. a Bowim S.A.

Raport bieżący nr 42/2013 - Złożenie pozwu o zapłatę kary umownej przeciwko Bowim S.A. w wysokości 25.000.000,00 zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-03Robert WojdynaPrezes ZarząduRobert Wojdyna
2013-06-03Marek SkwarskiCzłonek ZarząduMarek Skwarski

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »