Reklama

KONSSTALI (KST): Zawarcie z BOWIM S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji

Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:

Reklama

• Raport bieżący nr 8/2013 dot. doręczenie Postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o udzieleniu zabezpieczenia

• Raport bieżący nr 12/2013 Informacja o złożeniu zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenie z wniosku Domu Maklerskiego IDM S.A.

• Raport bieżący nr 15/2013 Doręczenie Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o udzieleniu zabezpieczenia oraz złożenie zażalenia

• Raport bieżący nr 16/2013 Postanowienie o wstrzymaniu wykonania zabezpieczenia BOWIM S.A.

• Raport bieżący nr 17/2013 Doręczenie Bowim S.A. wezwania do zakupu akcji

• Raport bieżący nr 18/2013 Doręczenie pozwu Domu Maklerskiego IDM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. z BOWIM S.A.

• Raport bieżący nr 19/2013 Informacja o doręczeniu postanowienia sądu w przedmiocie zażalenia na zabezpieczenie z wniosku Domu Maklerskiego IDM S.A.

• Raport bieżący nr 23/2013 Doręczenie pozwu BOWIM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. z BOWIM S.A.

• Raport bieżący nr 25/2013 Informacja o doręczeniu postanowienie sądu w przedmiocie zażalenia na zabezpieczenie z wniosku BOWIM S.A.

• Raport bieżący nr 26/2013 Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej w trybie art. 57 ustawy o ofercie – w zakresie wezwania Bowim S.A. do zapłaty kary umownej w wysokości 25.000.000 zł

• Raport bieżący nr 29/2013 Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach oddalający powództwo Domu Maklerskiego IDM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. pomiędzy KONSORCJUM STALI S.A. i BOWIM S.A.

• Raport bieżący nr 32/2013 Informacja o postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Katowicach stwierdzającego upadek zabezpieczenia polegającego na zakazie odkupu akcji przez spółkę Bowim S.A.

• Raport bieżący nr 36/2013 Doręczenie apelacji Domu Maklerskiego IDM S.A. od Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie powództwa o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. pomiędzy Konsorcjum Stali S.A. a Bowim S.A.

• Raport bieżący nr 42/2013 Złożenie pozwu o zapłatę kary umownej przeciwko Bowim S.A. w wysokości 25.000.000,00 zł.

• Raport nr 2/2014 - Zawarcie z BOWIM S.A. Aneksu nr 4 do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

• Raport nr 2/2014/K - Korekta raportu bieżącego z dnia 24.01.2014r. dotyczącego zawarcia z BOWIM S.A. Aneksu nr 4 do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej "Emitent”) informuje, iż w dniu 7 marca 2014 roku zawarł z BOWIM S.A. (dalej "BOWIM”) warunkową umowę sprzedaży 1.184.040 (jednego miliona stu osiemdziesięciu czterech tysięcy czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela BOWIM o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. PLBOWM000019, (dalej: "Akcje”), na mocy której BOWIM nabył od Emitenta Akcje pod warunkiem zawieszającym.

Umowa stanowi wykonanie postanowień Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. (dalej: "Aneks nr 4”) do Porozumienia Inwestycyjnego pomiędzy Emitentem a BOWIM z dnia 3 grudnia 2010 r. (dalej: "Porozumienie”), o którym to Aneksie Emitent informował w Raporcie 2/2014 (umowa stanowi "Umowę Sprzedaży I”, o której wspomniano w Raporcie 2/2014).

Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się do sprzedaży posiadanych Akcji BOWIM, na jego rzecz, pod warunkiem zawieszającym. Całkowita cena sprzedaży Akcji wynosi 11.999.832 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) złote.

Umowa została zawarta z udziałem Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w charakterze pośrednika.

Istotne warunki umowy.

Na mocy umowy, przeniesienie własności Akcji oraz zapłata ceny następować będzie w postaci transz, następujących po sobie w odstępach miesięcznych, począwszy od 15 maja 2014 r. do 15 marca 2017 r., przy czym przeniesienie własności części (transzy) Akcji uzależnione będzie od zapłaty odpowiedniej części ceny.

W umowie postanowiono także, że BOWIM będzie uprawniony do wcześniejszej jednorazowej zapłaty niezapłaconej dotychczas ceny sprzedaży, co zobowiąże pośrednika do przeniesienia na BOWIM wszystkich nieprzeniesionych dotychczas na niego Akcji, w ramach rachunków prowadzonych przez niego dla Emitenta oraz BOWIM. Wcześniejsza zapłata przez BOWIM ceny sprzedaży spowoduje również obniżenie ceny sprzedaży o dyskonto.

Na mocy Umowy Emitent został uprawniony do wezwania BOWIM do natychmiastowej zapłaty pozostałej ceny sprzedaży, również pomniejszonej o dyskonto, w wypadku wystąpienia ze strony BOWIM, Domu Maklerskiego IDM S.A., Jacka Rożka, Jerzego Wodarczyka oraz Adama Kidałę, lub spółkę zależną BOWIM Istotnego Naruszenia w rozumieniu umowy, polegającego na jakimkolwiek kwestionowaniu, po spełnieniu się warunku zawieszającego określonego w § 10 umowy, skuteczności lub ważności umowy, Aneksu nr 4 lub Porozumienia, na drodze sądowej lub w treści raportów bieżących lub okresowych BOWIM.

Jako zabezpieczenie zapłaty ceny sprzedaży BOWIM przekazał Emitentowi weksel własny in blanco z klauzulą nie na zlecenie oraz deklaracją wekslową oraz strony zawarły umowę zastawu rejestrowego na należących do BOWIM 17.376.537 akcjach spółki Passat – Stal S.A. z siedzibą w miejscowości Biała Powiat Płocki (KRS 0000293951), przewidującą między innymi zaspokojenie Emitenta przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego, za cenę 15.000.000 zł.

W umowie tej Strony określiły najwyższą sumę zabezpieczenia na kwotę 30.000.000,00 zł. (słownie: trzydzieści milionów złotych). Udział BOWIM w kapitale zakładowym Passat Stal S.A. to 100%, wartość nominalna aktywów to 17.376.537 zł (wartość nominalna jednej akcji to 1 zł). Dodatkowo członkowie Zarządu BOWIM, Jacek Rożek i Jerzy Wodarczyk zawarli z Emitentem umowy zastawu rejestrowego na należących do nich akcjach BOWIM (po 1.145.353 akcji na okaziciela oraz 1.023.647 akcji imiennych każdy).

Zastrzeżone w umowie warunki i terminy.

Zgodnie z § 10 umowy, została ona zawarta pod warunkiem zawieszającym w postaci wejścia w

życie Aneksu nr 4 oraz braku jego rozwiązania stosownie do postanowień § 8 ust. Aneksu nr 4.

Warunki wejścia w życie aneksu oraz jego ewentualnego rozwiązania szczegółowo opisano w Raporcie 2/2014.

Umowa Blokady

Celem prawidłowego wykonania postanowień umowy, Emitent zawarł z BOWIM dnia 7 marca 2014 r. umowę blokady Akcji, na mocy której Emitent wydał Domowi Maklerskiemu IDM S.A. dyspozycję blokady Akcji, na okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-10Robert WojdynaPrezes Zarządu
2014-03-10Marek SkwarskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »