Reklama

OPTEAM (OPM): Zawarcie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2016

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Emitent (OPTeam S.A.) przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał informację o dokonaniu przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. R. Sanguszki 1 (dalej: PWPW) wyboru złożonej przez OPTeam S.A. oferty zakupu akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA z siedzibą w Rzeszowie (dalej: Polskie ePłatności), reprezentujących łącznie 50% kapitału zakładowego i 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Emitent informuje, że nie skorzystał z prawa pierwokupu akcji spółki Polskie ePłatności.

Reklama

W wyniku dokonania przez PWPW wyboru oferty OPTeam S.A., w dniu 15 kwietnia 2016 roku zawarta została przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności, w której Emitent występuje jako kupujący, a PWPW jako sprzedający. Zgodnie z przedwstępną umową warunkową strony postanowiły, że do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji Polskie ePłatności konieczne jest spełnienie następujących warunków zawieszających:

1)Uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych i ustawowych dotyczących PWPW,

2)Uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych dotyczących OPTeam S.A.,

3)Uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, jeżeli uzyskanie takiej zgody będzie wymagane zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)Uzyskanie przez OPTeam S.A. od KOLPORTER sp. z o. o. sp.k. bezwarunkowego oświadczenia o zwolnieniu PWPW z poręczenia za zobowiązania spółki Polskie ePłatności, lub doprowadzenie przez OPTeam S.A., za zgodą PWPW do innej czynności prawnej, której skutkiem będzie bezwarunkowe zwolnienie PWPW z poręczenia.

Strony określiły łączną wartość umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności na kwotę 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych zero groszy). Emitent zamierza sfinansować transakcję środkami uzyskanymi z funduszu Innova AF II S.à r.l. (société à responsabilité limitée), spółką utworzoną zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu.

Strony postanowiły, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 30.06.2016 r.

Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży akcji nie zawiera postanowień odbiegających od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach.

Aktualnie Emitent posiada 50% akcji w spółce Polskie ePłatności, które uprawniają do 41,2% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Emitent informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą, nie istnieją powiązania między Emitentem, jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a PWPW.

Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży akcji nie zawiera postanowień co do kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.

Jako kryterium uznania nabywanych przez Emitenta od PWPW akcji spółki Polskie ePłatności za aktywa znaczące przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta wg bilansu opublikowanego za 2015 r.

Emitent informuje, że podanie do publicznej wiadomości informacji o złożeniu ostatecznej oferty na zakup akcji spółki Polskie ePłatności zostało opóźnione w dniu 12.02.2016 r. w trybie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), z uwagi na fakt, iż przekazanie tych informacji do publicznej wiadomości mogłoby wpłynąć na prowadzone przez Emitenta negocjacje lub na okoliczności związane z prowadzonymi negocjacjami. Z tych samych powodów Emitent opóźnił w dniu 12.04.2016 r. przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji o nie skorzystaniu przez OPTeam S.A. z prawa pierwokupu od PWPW akcji spółki Polskie ePłatności.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie. oraz §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-15Wacław SzaryPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »