Reklama

JWCONSTR (JWC): Zawarcie znaczącej umowy - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w okresie 12 miesięcy zawarła z J.W. Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach ("Wykonawca") - podmiotem zależnym, umowy o łącznej wartości 40.774.126, 76 netto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 2 marca 2010 r., której przedmiotem jest wykonanie przez Wykonawcę w systemie generalnego wykonawstwa zadania inwestycyjnego w postaci budowy budynku biurowego wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną, na nieruchomości należącej do Spółki położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich/ ul. Badylarskiej (stanowiącej działkę o nr ew. 62/2 z obrębu 2-08-31 ("Inwestycja").

Reklama

Termin zakończenia robót przez Wykonawcę określony został w Umowie na dzień 1 kwietnia 2011 r. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy zostało ustalone na kwotę 15.994.691 złotych netto stanowiącą sumę wartości elementów ujętych w rzeczowo - finansowym zakresie robót. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie otrzymanych przez Spółkę faktur, wystawionych na podstawie protokołów odbioru pełnych i należytych jakościowo robót objętych umową, odbieranych wraz z postępem ich wykonania.

Wykonawca udzielił Spółce 36 miesięcznej rękojmi na konstrukcję budynku oraz 12 miesięcznej na pozostałe roboty, których termin rozpoczyna się od daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy. Spółka zatrzyma z każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury 2 % wartości wykonanych i odebranych prac netto tytułem kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna będzie zwrócona Wykonawcy w dwóch równych częściach, pierwsza w terminie 21 dni od daty dokonania odbioru końcowego oraz usunięciu ewentualnych wad i usterek, druga po upływie okresu rękojmi.

Strony ustaliły, iż Wykonawcy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn za które odpowiada Spółka. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy: (i) Spółka odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót; (ii) Spółka zawiadomi Wykonawcę , iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mogła spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy; (iii) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub otwarcie likwidacji Spółki.

W przypadku zapłaty za faktury, dokonanej po terminie Spółka zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

Strony ustaliły iż Spółce będzie przysługiwała kara umowna, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy: (i) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót powyżej 14 dni, pomimo pisemnego wezwania dokonanego przez Spółkę; (ii) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem całości lub części Umowy w stosunku do harmonogramu o więcej niż 60 dni; (iii) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub otwarcie likwidacji Wykonawcy.

Spółce przysługuje od Wykonawcy kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac w stosunku do harmonogramu w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia za opóźniony etap, za każdy dzień zwłoki. Spółce przysługuje od Wykonawcy kara umowna za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,01 % wartości elementu, w którym wystąpiła wada.

Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawą uznania Umowy za umowę znaczącą jest postanowienie § 2 ust. 1 pkt 45 lit a. Rozporządzenia - wartość zawartych w ostatnich 12 miesięcy umów przekracza bowiem 10 % kapitałów własnych Spółki.
Robert Wójcik - Vice Prezes Zarządu
Wojciech Rajchert - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »