Reklama

CNT (CNT): Zawarcie znaczącej umowy - raport 26

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka zawarła kolejną umowę z tym samym kontrahentem tj. Gminą Bielawa, w wyniku czego łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w ostatnich 12 miesiącach (z uwzględnieniem umowy zawartej w dniu 23 kwietnia 2010 roku) wyniosła 5.691.306,37 PLN brutto.

Umową o najwyższej wartości jest umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 23 kwietnia 2010 roku dotycząca wykonania zadania pn. "Remont łącznika drogi powiatowej Nr 30007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384" ("Umowa"), na kwotę 3.861.963,01 PLN brutto. Zgodnie z zapisami zawartej umowy ostateczne wynagrodzenie za wykonane roboty nastąpi kosztorysem zamiennym według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy oraz faktycznie wykonanych ilości robót potwierdzonych pomiarem geodezyjnym powykonawczym.

Reklama

Termin wykonania przedmiotu umowy: 31 października 2010 roku.

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar

umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, nienależytego wykonania lub niewykonania prac objętych Umową - Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

c) za odstąpienie od umowy przez stronę, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za odstąpienie od umowy przez stronę, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jeżeli kary umowne, określone w umowie nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresach trwania gwarancji i rękojmi (okres gwarancji wynosi 60 miesięcy).

Zarząd "Energopol - Południe" S.A. informował o wyborze przez Zamawiającego przedmiotowej oferty Spółki Raportem bieżącym nr 22/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.)

Mając na względzie, że suma wartości umów zawartych przez Spółkę z Gminą Bielawa w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła próg 10% kapitałów własnych emitenta, umowy te spełniają kryterium uznania ich za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 powołanego wyżej Rozporządzenia.
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: odpowiedzialność | Raport bieżący | południe | zarobki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »