Reklama

CNT (CNT): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 45/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu 6 lipca 2010 roku Spółka, jako pełnomocnik Konsorcjum firm w składzie:

1. "Energopol - Południe" S.A. - Lider Konsorcjum

2. "Hemex-Budownictwo" Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (występująca wcześniej po firmą: "Henczke-Budownictwo" Sp. z o.o.) - Partner konsorcjum,

zawarła znacząca umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu ("Zamawiający") na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów" (nr ref. JRP-19/2009). Zamówienie finansowane jest ze środków publicznych (w tym ze środków Funduszu Spójności).

Cena ofertowa brutto wynosi: 24.000.141,06 PLN.

Planowany termin zakończenia robót: 21 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% Ceny Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień płatne w PLN.

Maksymalna kwota kar za zwłokę wynosi 10% Ceny Kontraktowej (bez VAT).

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany wadliwego elementu Robót na nowy, wolny od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady;

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady w wysokości 0,05% Ceny Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień zwłoki;

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w wysokości 0,1% Ceny Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień zwłoki.

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści..

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.

Zarząd "Energopol - Południe" S.A. informował o wyborze przez Zamawiającego przedmiotowej oferty Spółki Raportem bieżącym nr 37/2010 z dnia 7 czerwca 2010 roku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Piotr Jakub Kwiatek - Wicepreze Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: konsorcjum | kara | VAT | wady | Raport bieżący | południe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »