Reklama

IDMPL (IDM): Zawarcie znaczącej umowy - raport 102

Raport bieżący nr 102/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "DM IDM S.A.") informuje, iż

w dniu 21 grudnia 2010 r. zostało zawarte porozumienie inwestycyjne pomiędzy Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie a Supernova Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej SNF) i Superkonstelacja Limited, Jalexus Consultants Limited, Helioblue Investments Limited, FeltonFleet Limited, Blefona Management Limited, Panem Piotrem Stępniewskim.

Reklama

Wobec powyższego Zarząd DM IDMSA przekazuje następujące informacje:

1.Strony Umowy.

a) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

b) SUPERNOVA FUND Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie,

c) SUPERKONSTELACJA LIMITED z siedzibą na Cyprze,

d) JALEXUS CONSULTANTS LIMITED z siedzibą na Cyprze,

e) HELIOBLUE INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Cyprze,

f) FELTONFLEET LIMITED z siedzibą na Cyprze,

g) BLEFONA MANAGEMENT LIMITED z siedzibą na Cyprze,

h) PAN PIOTR STĘPNIEWSKI, zamieszkały w Kurowie.

2.Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wspólne zaangażowanie w podmiocie, który będzie prowadził działalność w zakresie inwestycji o charakterze private - equity, pre - IPO oraz M&A.

3.Istotne warunki umowy

Strony zobowiązują się, że Walne Zgromadzenie SNF podejmie uchwały w przedmiocie m.in. zmiany statutu spółki SNF i zmiany firmy na SUPERNOVA IDM FUND S.A. (dalej SNIF), podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nominalną 25.200.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy złotych). DM IDMSA obejmuje akcje dające 49,97 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu SNIF, za cenę emisyjną w wysokości 57.960.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

DM IDMSA zobowiązuje się do zbycia na rzecz SNIF aktywów o łącznej wartości 125.532.782,23 zł. Ponadto DM IDMSA zobowiązuje się do zorganizowania emisji obligacji przez SNIF, na kwotę nie niższą niż 92.022.781,45. Strony zobowiązują się także objąć i nabyć akcje spółki zarządzającej, która będzie zarządzać aktywami SNIF. W dalszym etapie Strony podejmą działania w celu doprowadzenia do publicznej subskrypcji akcji SNIF oraz wprowadzeniu wszystkich akcji SNIF do obrotu zorganizowanego na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę.

4.Kary umowne

W porozumieniu zastrzeżono kary umowne, których jednostkowa wartość wynosi 1.000.000 zł. Kary umowne nie wyłączają uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

5.Termin obowiązywania Porozumienia.

a.Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na okres 12 (dwunastu) miesięcy.

b.Po upływie okresu obowiązywania niniejszego Porozumienia, Strony będą mogły renegocjować jego warunki i przedłużyć na ustalony okres - nie dłużej jednak niż do momentu IPO - lub podjąć decyzję o nieprzedłużaniu obowiązywania Porozumienia.

c.Okres obowiązywania niniejszego Porozumienia zostanie przedłużony z mocy prawa (automatycznie) do czasu IPO, w przypadku wystąpienia w okresie jego obowiązywania zdarzenia pre-IPO.

6.Strony informują, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy łączna wartość umów zawartych pomiędzy DM IDMSA a Supernova Fund SA wynosi 212.598.567,95 zł. Wartość największej umowy wynosi 149.982.782,23 zł.

Podstawa prawna przekazania informacji:

1) § 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) - ze względu na fakt, iż zarówno przewidywana cena zbycia portfela aktywów DM IDMSA na rzecz SNIF jak i wartość dokapitalizowania SNIF przez DM IDMSA przekroczy 10% kapitałów własnych DM IDMSA;

2) art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm. ) - ze względu na charakter i istotność transakcji ocenianej przez pryzmat strategii rozwoju i działalności DM IDMSA.
Grzegorz Leszczyński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »