Reklama

PBOANIOLA (PBO): Zawarcie znaczącej umowy - raport 18

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka, Generalny Wykonawca) informuje, że w dniu 13 czerwca 2011r. Spółka powzięła informację o zawarciu umowy z firmą Terra Promessa Perfecta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) dotyczącej wykonania robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa o wartości 17 mln zł netto (siedemnaście milionów złotych). Przedmiotem kontraktu jest wykonanie prac związanych z wybudowaniem obiektu mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Poznaniu, o łącznej powierzchni 3.313,78 m2 zabudowy wraz z infrastrukturą oraz przyłączeniami do sieci. Warunki umowy zobowiązują Spółkę także do opracowania dokumentacji powykonawczych oraz realizacji prac związanych z przygotowaniem terenu budowy i wybudowania stosownych połączeń drogowych.

W/w wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, tym samym spełnia kryterium znaczącej umowy.

Rozpoczęcie przez Spółkę robót budowlanych nastąpi w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania umowy. Terminem zakończenia prac jest 30 października 2012r. Termin zakończenia robót może ulec przedłużeniu w przypadku, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na warunki atmosferyczne.

Podstawą rozliczania będą podpisane przez Zamawiającego protokoły potwierdzenia wykonania bez zastrzeżeń poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym w wysokości:

- 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - w zakresie obiektu handlowego,

- 650 000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) - w zakresie pozostałej części obiektu.

W terminie 30 dni od daty rozpoczęcia robót budowlanych Generalny Wykonawca przedłoży gwarancję należytego wykonania umowy na w/w kwoty. W terminie 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu Generalny Wykonawca przedłoży gwarancję bankową lub ubezpieczeniową z terminem obowiązywania na 5 lat.

Generalny Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane: na dach na okres 10 lat, zaś na pozostałe elementy budynku na okres 5 lat, za wyjątkiem urządzeń, na które termin gwarancji udzielony został przez producenta.

Zapisy umowy stanowią, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

- w przypadku zaniechania realizacji umowy przez Generalnego Wykonawcę, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zaniechania,

- za każdy dzień zwłoki w stosunku do określonych w umowie terminów, z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, liczonych od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, aż do dnia ich usunięcia przez Generalnego Wykonawcę.

- w przypadku nie wydania Zamawiającemu placu budowy w terminie 14 dni roboczych od daty rozwiązania niniejszej umowy, w wysokości 1 mln zł.

Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Waldemar Anioła - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »