Reklama

PBOANIOLA (PBO): Zawarcie znaczącej umowy - raport 27

Raport bieżący nr 27/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBO Anioła S.A. (Zamawiający) informuje, że w dniu 29 czerwca 2011r. Spółka powzięła informację o zawarciu umowy z firmą Qualitec Construction Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wykonawca), datowanej na 29 czerwca 2011r., dotyczącej wykonania robót budowlanych o wartości 6 370 000 zł netto (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych). Przedmiotem kontraktu jest wykonanie prac będących realizacją całkowitą konstrukcji żelbetowej oraz wykonanie wykopu pod przyszłe ścianki szczelinowe, wraz z jego posadowieniem bezpośrednim, z wykorzystaniem ścian szczelinowych wykonanych na podstawie projektu budowlanego dla budynku wielorodzinnego z usługami, zlokalizowanego w Poznaniu.

Reklama

Warunki umowy zobowiązują Wykonawcę także do opracowania dokumentacji powykonawczych.

W/w wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, tym samym spełnia kryterium znaczącej umowy.

Rozpoczęcie przez Wykonawcę robót budowlanych nastąpi z dniem 04 lipca 2011. Wykonanie określonych robót, w tym uzyskanie wszelkich odbiorów przez odpowiednie instytucje (nadzorujące), nastąpi w terminach zgodnych z przyjętym harmonogramem. Termin zakończenia robót jest planowany na koniec I kwartału 2012 roku.

Termin zakończenia robót może ulec przedłużeniu w przypadku, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na warunki atmosferyczne.

Rozliczenie robót realizowanych przez Wykonawcę nastąpi w oparciu o podpisany bezwarunkowo protokół odbioru (przez kierownika budowy, osobę upoważniona ze strony Zamawiającego i Inspektora Nadzoru) oraz na podstawie wystawionych prawidłowo faktur na koniec miesiąca (przyjmuje się fakturowanie zgodnie z zaawansowanie robót na koniec każdego miesiąca) - w terminie 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego (decyduje data wpływu), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego we wskazanym powyżej terminie, Wykonawca wezwie Zamawiającego w formie pisemnej do jego zapłaty, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin zapłaty, liczony od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki powyższe przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonywane roboty. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, do momentu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego na rzecz jego podwykonawców. Postanowienie to dotyczy również dalszych podwykonawców Wykonawcy.

Celem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, a także zabezpieczenia należytego wykonania pozostałych zobowiązań umownych - w szczególności zaś roszczeń tytułu rękojmi oraz gwarancji - z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, tytułem kaucji, Zamawiający zatrzyma 5% wynagrodzenia netto. Kwota ta - pod warunkiem uprzedniego zwrotu Zamawiającemu kaucji zatrzymanych odeń przez Inwestora -zwrócona zostanie Wykonawcy w następujących terminach:

­kwota stanowiąca równowartość połowy zatrzymanej kaucji - zwrócona zostanie w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru obiektu przez Inwestora,

­kwota stanowiąca równowartość drugiej połowy zatrzymanej kaucji - zwrócona zostanie w terminie 30 dni od daty podpisania ostatniego końcowego, bezusterkowego pogwarancyjnego protokołu odbioru przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, kaucja zatrzymana na 5 lat.

Podstawę zwrotu zatrzymanych kaucji, stanowi pisemny wniosek Wykonawcy.

Przed upływem wskazanych w punkcie 3 terminów, kaucja może zostać zwrócona pod warunkiem dostarczenia zaakceptowanej przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej z towarzystwa lub banku polskiego (gwarancji należytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad i usterek).

Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania robót. Tytułem powyższego zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek i wad dotyczących przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie 10 lat - licząc od daty bezusterkowego (bezwarunkowego) odbioru końcowego całego obiektu budowlanego przez Inwestora.

Zapisy umowy stanowią, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

­za opóźnienie w wykonaniu stanowiących przedmiot umowy robót (bądź ich etapów) - w wysokości 1 % określonego w § 4 punkt 1 umowy wynagrodzenia netto - za każdy dzień opóźnienia,

­za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek (stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi) - w wysokości 1% wartości danej roboty/pracy netto (określonej na postawie faktur), względem których stwierdzone zastały wady i/lub usterki - za każdy dzień opóźnienia,

­za odstąpienie od umowy (w całości lub w części) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% określonego w § 4 punkt 1 umowy wynagrodzenia netto,

­za odstąpienie od umowy (w całości lub w części) przez Wykonawcę, bądź też faktyczne zerwanie (zaprzestanie realizacji) umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% określonego w § 4 punkt 1 umowy wynagrodzenia netto,

­za opóźnienie w wykonaniu obowiązku stałego utrzymania porządku na placu budowy lub jego uporządkowania po zakończeniu realizacji umowy - w wysokości 0,5 % określonego w § 4 punkt 1 umowy wynagrodzenia netto - za każdy dzień opóźnienia,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

­za zwłokę w zapłacie faktur - w wysokości należnych odsetek ustawowych,

­za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% określonego w § 4 punkt 1 umowy wynagrodzenia netto.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Waldemar Anioła - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »