Reklama

PBOANIOLA (PBO): Zawarcie znaczącej umowy - raport 38

Raport bieżący nr 38/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 14 lipca 2011r. Spółka powzięła informację o zawarciu umowy z firmą Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zlecający), datowanej na 13 lipca 2011r., dotyczącej wykonania robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa o wartości 4,6 mln zł netto (cztery miliony sześćset tysięcy złotych). Przedmiotem kontraktu jest wykonanie prac związanych z wybudowaniem inwestycji w systemie "pod klucz" obiektu handlowo - usługowego, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1460 m2 wraz z infrastrukturą oraz przyłączeniami do sieci, w miejscowości Wolsztyn. Warunki umowy zobowiązują Spółkę także do opracowania projektów powykonawczych oraz realizacji prac związanych z przygotowaniem terenu budowy.

Reklama

W/w wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, tym samym spełnia kryterium znaczącej umowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w dniu 14 lipca 2011r. Termin zakończenia budowy oraz przekazanie do użytkowania inwestycji nastąpi do dnia 6 grudnia 2011r. Rozliczenie robót realizowanych przez Wykonawcę dokonane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, w oparciu o protokoły potwierdzające wykonanie poszczególnych etapów prac budowlanych.

Strony w/w umowy postanawiają, że w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zlecający ma prawo do zatrzymania z ostatniej faktury wystawionej przez Wykonawcę, kwoty w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) na okres 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Wykonawca może żądać zwrotu kwoty zatrzymanej przez Zlecającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi, przy czym warunkiem zwolnienia tej kwoty będzie przedstawienie nieodwołalnej, bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie 5-letniej gwarancji bankowej.

Wykonawca udzieli Zlecającemu gwarancji jakości na wykonany obiekt na okres 5 lat z wyjątkiem dachu, na który udzieli gwarancji na lat 10.

Zapisy w/w umowy stanowią, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zlecającego:

- kary umownej w wysokości 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki o jaki zostanie przekroczony termin odbioru obiektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zlecającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek i wad w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych), a w przypadku nie usunięcia wad uniemożliwiających korzystanie z obiektu 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki,

- kary umownej w przypadku zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zlecającego w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień zaniechania,

- kary umownej w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie Odbioru Końcowego przedmiot umowy nie będzie wykonany w całości, a pomimo tego Zlecający dokona odbioru Obiektu, w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc od odbioru.

Kara umowna za każdy z powyższych przypadków nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, a łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zlecający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy.

Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę lub Zlecającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Waldemar Anioła - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »