Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 79

Raport bieżący nr 79/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 6 października 2011 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcji Farmaceutycznej "Hasco-Lek" S.A. we Wrocławiu, jako Inwestorem a Emitentem, jako Wykonawcą został podpisany Aneks nr 1 ("Aneks") do umowy zawartej w dniu 31 maja 2011 r. ("Umowa"), której przedmiotem jest "Rozbudowa Hotelu Irys o Centrum Konferencyjne oraz Łącznik". Na mocy Aneksu Strony Umowy istotnie rozszerzyły zakres Przedmiotu Umowy. W związku z rozszerzeniem zakresu Przedmiotu Umowy dotychczasowe wynagrodzenie umowne w kwocie 4.280.000,00 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, zostało podwyższone do kwoty 17.747.395,00 zł (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Reklama

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy został ustalony na dzień podpisania przez Strony Umowy "Końcowego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy", jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1.Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:

a)za zwłokę w oddaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

b)za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 5.000,00 zł. za każdy dzień opóźnienia licząc odpowiednio od daty usunięcia wady,

c)z tytułu odstąpienia od Umowy albo od niewykonanej części Umowy przez Inwestora, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,

2.Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)za zwłokę w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy oraz prawomocnego pozwolenia na budowę - w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

b)za odstąpienie od Umowy albo od niewykonanej części Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Inwestora oraz, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

3.Maksymalna łączna wysokość kar umownych dla każdej ze Stron wynosi 10% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT).

4.Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych określonych w niniejszej umowie, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy po podpisaniu Aneksu, przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent podpisał z Przedsiębiorstwem Produkcji Farmaceutycznej "Hasco-Lek" S.A. umowy na łączną kwotę 17.784.682,43 zł. Największą wartość ma opisana w niniejszym raporcie Umowa z dnia 31 maja 2011 r. wraz z Aneksem nr 1 z 5 października 2011 r.
Michał Wuczyński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »