Reklama

PBOANIOLA (PBO): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 55/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 09 listopada 2011r. Spółka powzięła informację o zawarciu umowy z firmą Lidl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (Zlecający), datowanej na 11 października 2011r., dotyczącej wykonania robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa o wartości 4,74 mln zł netto (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy złotych). Przedmiotem kontraktu jest wykonanie prac związanych z wybudowaniem obiektu handlowo-usługowego w województwie dolnośląskim wraz z infrastrukturą.

W/w wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, tym samym spełnia kryterium znaczącej umowy.

Rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni od przekazania Wykonawcy placu budowy. Termin zakończenia budowy oraz przekazanie do użytkowania inwestycji nastąpi do dnia 29 lutego 2012r.

Termin zakończenia robót może ulec przedłużeniu w przypadku:

a) działania siły wyższej,

b) przyczyn wynikających wyłącznie z winy Zlecającego,

c) z winy działania osób trzecich, za które strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności,

d) jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na warunki atmosferyczne.

Rozliczenie robót realizowanych przez Wykonawcę dokonane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury jest dokonanie odbioru częściowego lub końcowego sporządzonego i podpisanego przez Zlecającego.

Strony w/w umowy postanawiają, że w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przedłoży gwarancję bankową wystawioną na kwotę stanowiącą nie mniej niż 10% sumy wynagrodzenia netto. Zlecający ma prawo zatrzymać po dokonaniu odbioru końcowego 5% kwoty netto całości sumy wynagrodzenia Wykonawcy do końca okresu gwarancyjnego. Wykonawca może po dokonaniu odbioru w stanie wolnym od wad żądać zwrotu kwoty zatrzymanej, jeżeli przedstawi w zamian gwarancję bankową wystawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi.

Wykonawca udzieli Zlecającemu gwarancji jakości na wykonany obiekt na okres 5 lat z wyjątkiem dachu, na który udzieli gwarancji na lat 10.

Zapisy w/w umowy stanowią, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zlecającego kary umownej w przypadku:

a) zwłoki Wykonawcy w oddaniu obiektu - w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b) zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad stwierdzonych w trakcie odbioru albo w usuwaniu wad na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji - w wysokości 1% kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za określoną, wadliwą część prac za każdy dzień zwłoki,

c) odstąpienia przez Zlecającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia za niewykonaną część umowy,

d) wykonania przez Zlecającego zobowiązań pieniężnych ciążących na Wykonawcy wobec jego podwykonawców - w wysokości dwukrotności sum wypłaconych przez Zlecającego na rzecz podwykonawców.

Kary umowne nie mogą przekroczyć wysokości 20% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zlecającego odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Waldemar Anioła - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | wykonawca

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »