Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 47/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 25 czerwca 2012 r. została podpisana umowa o wykonanie zamówienia publicznego ("Umowa"), której przedmiotem jest wykonanie "pod klucz" zadania inwestycyjnego pt. "Budowa elektrociepłowni na biomasę Widok Energia w miejscowości Koniecwałd, powiat sztumski", obejmującego dostawę wraz z montażem i uruchomieniem kompletnego bloku energetycznego na biomasę w postaci słomy wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych obejmujących halę produkcyjną i infrastrukturę na umożliwienie prawidłowego funkcjonowania elektrociepłowni na biomasę typu słoma.

Zamawiającym jest "Widok Bio - Energia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie. Wykonawcą jest Konsorcjum z udziałem: Emitenta, jako Lidera Konsorcjum oraz Zakłady Remontowe Energetyki "ELKO" Sp. z o. o. w Raciborzu, jako Członka Konsorcjum, działającymi na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej w dniu 28 lutego 2012 r. ("Umowa Konsorcjum"). Zgodnie z Umową Konsorcjum, Strony ustaliły, że szczegółowy zakres prac i robót przypadających do wykonania dla każdej ze Stron określi umowa wykonawcza, którą Strony podpiszą w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym. Strony Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca, otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie netto w kwocie 24.880.000,00 (dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) złotych. Wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT wyniesie 30.602.400,00 (trzydzieści milionów sześćset dwa tysiące czterysta złotych ) złotych. W przypadku zmiany stawki VAT cena zostanie zaktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin realizacji Umowy został ustalony do końca III (trzeciego) kwartału 2013 r. Strony zastrzegły, iż termin realizacji Umowy, może ulec przesunięciu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zmiana terminu realizacji Umowy na dłuższy może zostać dokonana tylko w przypadkach określonych w Umowie i wymaga formy pisemnej w postaci podpisanego przez Strony aneksu do Umowy.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

a) odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie,

b) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, brutto określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5 % tego wynagrodzenia,

c) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, nie więcej niż 5 % tego wynagrodzenia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie,

b) za zwłokę w odbiorze Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5 % tego wynagrodzenia.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu ewentualnego nienależytego wykonania Umowy, przejawiającego się tym, iż Zamawiający nie uzyska w okresie czasu przypadającym po całkowitym zrealizowaniu Umowy określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia parametrów wydajności linii technologicznej.

4. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy spowodują po stronie Zamawiającego utratę przyznanych lub mających zostać przyznanych środków finansowych przeznaczonych na realizację Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości utraconych środków finansowych

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Michał Wuczyński - Prezes Zarządu
Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »