Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 56/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16 lipca 2012 r. została podpisana umowa ("Umowa"), której przedmiotem jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego, składającego się z dziesięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych na 736 mieszkań oraz biurowca, wraz z garażami podziemnymi wielostanowiskowymi, garażem naziemnym wielostanowiskowym i wielopoziomowym, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i obiektami towarzyszącymi (Etap I) oraz wybudowanie, na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach Etapu I "pod klucz" 2 (dwóch) wielorodzinnych budynków mieszkalnych na 132 mieszkania oraz biurowca z garażami wielostanowiskowymi, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i obiektami towarzyszącymi przy ul. Gilarskiej w Warszawie wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich wzniesionych w ramach tego etapu obiektów (Etap II).

Zamawiającym jest Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o. o. w Warszawie. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w Gliwicach, jako Lider Konsorcjum, Emitent jako Uczestnik Konsorcjum oraz Wojciech Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Wojciech Wojciechowski Architekt" w Katowicach jako Uczestnik Konsorcjum, działającymi na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej w dniu 13 lipca 2012 r. ("Umowa Konsorcjum"). Zgodnie z Umową Konsorcjum, Strony ustaliły, że odpowiadać będą solidarnie za wykonanie Umowy z Zamawiającym zgodnie z warunkami w niej określonymi.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 49.890.000,00 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych. Wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT wynosi 55.943.700,00 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych ) złotych. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest stałe do końca trwania Umowy i nie podlega zmianom. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót.

Strony ustaliły, iż przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie maksymalnie 24 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne związane z realizacją Umowy:

1)za opóźnienie w wykonaniu Etapu I w stosunku do terminów, określonych w Umowie lub na jej podstawie oraz w Harmonogramie przekazania dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

2)za opóźnienie w wykonaniu Etapu II w stosunku do terminów, określonych w Umowie lub na jej podstawie oraz w Harmonogramie rzeczowo finansowym w wysokości 0,04% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

3)za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek robót budowlanych w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

4)za każdy przypadek wykonywania robót przez podmiot, który nie został zgłoszony Zamawiającemu jako Podwykonawca lub który nie został zatwierdzony jako podwykonawca w wysokości 10.000,00 zł.

5)w wysokości 5.000,00 zł:

a)za każdy przypadek nie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, oraz robót dodatkowych,

b)za każdy przypadek nieprawdziwego powiadomienia o usunięciu wad lub usterek,

6)w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

7)w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

8)za każdy przypadek nie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP na terenie budowy w wysokości 1.000,00 zł,

9)za każdy przypadek nie stawienia się przez Wykonawcę na nadzór autorski w wysokości 500,00 zł,

10)w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczeń należytego wykonania Umowy określonych w Umowie - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

11)w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy inny niż przewidziany w pkt. 1) - 10) przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

2.Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów, z tym, że łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Kara umowna należy się niezależnie od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody i niezależnie od faktu jej zaistnienia.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Michał Wuczyński - Prezes Zarządu
Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »