Reklama

JWCONSTR (JWC): Zawarcie znaczącej umowy - raport 38

Raport bieżący nr 38/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w okresie od dnia 5 października 2011 r. w którym został przekazany raport bieżący nr 34/2011 informujący o zawarciu umów przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki, zostały zawarte z J.W. Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach ("Wykonawca") - podmiotem zależnym, umowy o łącznej wartości 57.602.744,86zł brutto (51.050.113,17 zł netto). Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 12.09.2012 r., której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie, na działkach gruntu nr 587/92 i 587/93 w Poznaniu przy ul. Mariana Jaroczyńskiego, z materiałów Wykonawcy robot budowlano - montażowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z 2 segmentów mieszkalnych wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą oraz sieciami zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 327/2012 ("Umowa").

Reklama

Termin zakończenia realizacji robot przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 30 stycznia 2014 r., a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 30 marca 2014 r. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy zostało ustalone na kwotę 34.583.333zł netto (brutto 37.349.999,64 zł) jako wynagrodzenie ryczałtowe oparte o zakres robót. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie otrzymanych przez Spółkę faktur, wystawionych na podstawie protokołów odbioru robót za elementy wynikające z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do Umowy, które zostaną odebrane przez Spółkę.

Wykonawca udzielił Spółce 36 miesięcznej rękojmi na obiekt budowlany, której termin rozpoczyna się od daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy. Spółka zatrzyma z każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury 2 % wartości wykonanych i odebranych prac netto tytułem kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna będzie zwrócona Wykonawcy w dwóch równych częściach, pierwsza w terminie 21 dni od daty dokonania odbioru końcowego oraz usunięciu ewentualnych wad i usterek, druga po upływie okresu rękojmi.

Strony ustaliły, iż Wykonawcy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn za które odpowiada Spółka.

Strony ustaliły iż Spółce będzie przysługiwała kara umowna, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

Spółce przysługuje od Wykonawcy kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac w stosunku do harmonogramu w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia za opóźniony etap, za każdy dzień zwłoki, a także kara umowna za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,01 % wartości elementu, w którym wystąpiła wada.

Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawą przekazania raportu są postanowienia § 2 ust. 1 pkt 45 lit a. Rozporządzenia - łączna wartość zawartych umów, w okresie od dnia 5 października 2011 r. (data przekazania raportu bieżącego nr 34/2011) do dnia poprzedzającego przekazanie niniejszego raportu, przekracza bowiem 10 % kapitałów własnych Spółki.
Tomasz Panabażys - Vice Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »