Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 62

Raport bieżący nr 62/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2013 r. pomiędzy WARBUD S.A. w Warszawie, jako podwykonawcą ("WARBUD”) a Emitentem, została obustronnie podpisana umowa, opatrzona datą 8 sierpnia 2013 r., dotycząca realizacji robót fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym w ramach realizacji inwestycji Wielofunkcyjny Kompleks Urbanistyczny "Forum Radunia” w Gdańsku w rejonie Targu Siennego i Rakowego oraz Kanału Radunia, wraz z drogami dojazdowymi, parkingiem wielopoziomowym, terenami zielonymi i infrastrukturą techniczną ("Umowa”), o umowie tej Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2013 z dnia 6 lipca 2013 r., raportem 58/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. oraz raportem bieżącym nr 61/2013 z 1 sierpnia 2013 r.

Reklama

Realizacja przedmiotu Umowy obejmuje: Faza I – sporządzenie projektu wykonawczego dla Faz I –III oraz wykonanie fundamentów przekrycia torowiska w osi T.205; Faza II - wykonanie fundamentów wiaduktu północnego i południowego na przedłużeniu osi T.205, T.208, T.209 i Faza III - wykonanie fundamentów przekrycia torowiska w osi F202: T.203. Emitent uprawniony jest do złożenia jednostronnego oświadczenia o rezygnacji lub zawieszeniu realizacji Fazy III w terminie do dnia 2 stycznia 2014 r.

Strony Umowy ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

- zakończenie robót fundamentowych w osi T 205 (Faza I) - do dnia 30 września 2013 r.,

- zakończenie robót fundamentowych na przedłużeniu osi T 205 wiaduktu północnego i południowego (Faza II) - do dnia 15 października 2013 r.,

- zakończenie robót fundamentowych w zakresie wiaduktu oraz fundamentu ściany w osi T 208 i T 209 - do dnia 23 listopada 2013 r.,

- zakończenie robót zakresie T202 i T 203 do dnia 30 kwietnia 2014 (Faza III),

- odbiór końcowy Fazy I, Fazy II oraz Fazy III - do dnia 15 grudnia 2014 r.

Z tytułu wykonania całości przedmiotu Umowy Emitent zapłaci WARBUD wynagrodzenie ryczałtowe ustalone według poniższych warunków:

WARIANT I - płatności w terminie 30 dni liczonych od dnia przyjęcia przez Emitenta faktury wraz z wymagany mi załącznikami

1) kwota 9.800.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych i 00/100). W przypadku złożenia WARBUD przez Emitenta oświadczenia o rezygnacji z realizacji Fazy III w terminie do dnia 2 stycznia 2014 r., - kwota 6.100.000,00 złotych (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych i 00/100),

W przypadku złożenia WARBUD przez Emitenta oświadczenia o realizacji Fazy III w terminie po dniu 2 stycznia 2014 r., Emitent wypłaci WARBUD dodatkowo kwotę 150.000,00 złotych (netto) tytułem powtórnej mobilizacji.

WARIANT II – płatność do dnia 31 marca 2014 r. Warunkiem koniecznym dla tego wariantu jest, przedłożenie WARBUD przez Emitenta potwierdzonej przez Zamawiającego cesji należności wynagrodzenia Emitenta na rzecz WARBUD za wykonany przez WARBUD zakres Robót. Cesja zostanie doręczona WARBUD przez Emitenta do dnia 15 września 2013 r.

2) kwota 9.940.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych i 00/100), w tym koszty finansowania w wysokości 140.000,00 złotych netto. W przypadku złożenia WARBUD przez Emitenta oświadczenia o rezygnacji z realizacji Fazy III w terminie do dnia 2 stycznia 2014 r. – kwota 6.188.000,00 złotych (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100).

Emitent w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r. pisemnie poinformuje WARBUD o wybranym wariancie płatności.

Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).

W Umowie zostały określone następujące kary umowne:

1. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Emitenta z przyczyn dotyczących WARBUD lub odstąpienia od Umowy przez Emitenta z winy WARBUD, w czasie realizacji robót I i II Fazy, WARBUD będzie zobowiązany do zapłacenia Emitentowi kary umownej w wysokości wynoszącej 10% wynagrodzenia (liczone od wartości wynagrodzenia za Fazę I i/lub II złotych netto), w pozostałych przypadkach ( Faza III) wysokość kary wynosi 10% wartości wynagrodzenia za Fazę III.

2. W wypadku opóźnienia Emitenta w wykonaniu poszczególnych Faz przedmiotu Umowy, Emitent naliczy WARBUD karę umowną od wynagrodzenia (6.100.000 dla realizacji Fazy I i II netto) za każdy dzień w stosunku do Terminu Zakończenia I Fazy - tj. 30 września 2013 oraz za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia II Fazy tj.- 23 listopada 2013r w wysokości 0,02% przez pierwsze 7 (dni) dni a następnie 0.2% Wynagrodzenia (6.100.000 dla realizacji Fazy I i II netto) za każdy kolejny dzień.

3. W przypadku niedochowania przez WARBUD obowiązku uzyskania od Emitenta akceptacji wprowadzenia dalszego podwykonawcy na plac budowy, Emitent upoważniony będzie do naliczenia WARBUD kary umownej w wysokości 0,1 % za każdy przypadek.

4. W przypadku odstąpienia przez WARBUD od całości lub części Umowy z przyczyn leżących po Stronie Emitenta, Emitent będzie zobowiązany do zapłacenia WARBUD Wynagrodzenia za wykonane Roboty oraz karę umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za wykonany zakres przedmiotu Umowy netto.

5. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Emitentowi od WARBUD ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% kwoty wynagrodzenia netto. Z limitu wyłączona jest kara umowna za odstąpienie od Umowy. Łączna wysokość kar umownych przysługujących WARBUD od Emitenta ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% kwoty wynagrodzenia netto.

6.Strony potwierdzają, że niezależnie od kar umownych stronom przysługuje prawo do dochodzenia naprawienia szkody w całości na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-14Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2013-08-14Wojciech GóreckiCzłonek ZarząduWojciech Górecki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »